Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Obec Výčapy - Opatovce

starosta obce

 

P O Z V Á N K A

na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,

ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2017 o 18.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

  1.  Otvorenie

  2.  Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

  3.  Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

  4.  Kontrola uznesení

  5.  Návrh programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2017 - 2019

  6.  Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce a Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2017 - 2019, výšky dotácií pre organizácie a združenia v obci pôsobiacich

  7.  Návrh Dodatku č. 2 k VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy - Opatovce

  8.  Správa z kontroly pokladne za vybrané mesiace. Vyúčtovanie a poskytovanie cestovných náhrad v ZŠ vo Výčapoch – Opatovciach. Účasť na školeniach.

  9.  Správa z kontroly pokladničných operácií za vybrané mesiace v roku 2016 so zameraním na účelnosť a hospodárnosť výdavkov na cestovné náhrady a školenia na OcÚ vo Výčapoch - Opatovciach

10.  Správa z kontroly účtovania a poskytovania cestovných náhrad v MŠ Výčapy – Opatovce, účasť na školeniach zamestnancov MŠ vo Výčapoch – Opatovciach. Kontrola pokladne za vybrané mesiace roku 2016.

11.  Rôzne

12.  Interpelácia

13.  Diskusia

14.  Návrh na uznesenie

15.  Záver

 

Výčapy – Opatovce, 20. februára 2017

 

                                                                                       Ing. Jozef Holúbek
                                                                                            starosta obce


 
 

Dokumenty na pripomienkovanie - Rozpočet 2017Vytlačiť
 

     Písomné pripomienky k Rozpočtu 2017 môžete zaslať do 27. februára 2017 na mailovú adresu: starosta@vycapy-opatovce.sk alebo dasa.davidova@vycapy-opatovce.sk.


 
 

Dokumenty na pripomienkovanie - Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2016Vytlačiť
 

     Písomné pripomienky k Návrhu dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Výčapy – Opatovce č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy - Opatovce môžete zaslať do 27. februára 2017 na mailovú adresu: starosta@vycapy-opatovce.sk alebo jarmila.bernatova@vycapy-opatovce.sk 


 
 

Zverejnenie zámeru obceVytlačiť
 

OBEC  VÝČAPY –OPATOVCE

so sídlom Výčapy –Opatovce  467,  951 44  Výčapy –Opatovce

v zmysle  zákona č.138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva voVýčapoch –Opatovciach č. 290/2017zo dňa 30. januára 2017

zverejňuje zámer pripravovaného prevodu

úpravu pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Výčapy – Opatovce, odčlenených Geometrickým plánom č. 81/2016, vyhotoveným dňa 25.11.2016 Romanom Tomaškovičom, Geodetické práce Hrušovany 170, IČO 33 991553, úradne overeným Okresným úradom Nitra, Katastrálny odbor, Ing. Rudolfom Szombathom dňa 9.12.2016 pod č. 2583/2016 a to :

- z parcely registra CKN, parc. č.. 80/10 záhrada o výmere 597 m², LV č. 1310 – diel 2 o výmere 125 m² k parc.č. 80/5 z vlastníctva Obec Výčapy – Opatovce, Výčapy – Opatovce 467, IČO: 00 308 650 v prospech Peter Vídenský a manž. Jarmila Vídenská rod. Jedličková, bytom Výčapy – Opatovce 474,

- z parcely registra CKN, parc.č. 80/5 záhrada o výmere 431 m², LV č. 45 – diel 1 o výmere 125 m² k parc.č. 80/10 z vlastníctva Peter Vídenský a manž. Jarmila Vídenská rod. Jedličková, bytom Výčapy – Opatovce 474, v prospech Obec Výčapy – Opatovce, Výčapy – Opatovce 467, IČO: 00 308 650.


 
 

Zámer Čakajovce - Koniarovce, rekonštrukcia POH rieky NitraVytlačiť
 

Zámer navrhovanej činnosti "Čakajovce - Koniarovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 68,550 - 76,920" - informovanie verejnosti 


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

     Oznámenie o uložení zásielky - Radovan Balážik


 
 
webygroup

dnes je: 22.2.2017

meniny má: Etela

ÚvodÚvodná stránka