Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

erb.jpg     Obec Výčapy - Opatovce                                        S2018/00465-1
     starosta obce

 

 

P O Z V Á N K A

na 38. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,
ktoré sa uskutoční dňa

27. augusta 2018 o 19.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Kontrola uznesení
 5. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP, Kód výzvy: OPKZP-PO3 – SC311-2017-24 Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
 6. Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-9
 7. Správa z kontroly včasnosti vybavovania ohlásenia drobných stavieb v roku 2017 a v 1. polroku 2018
 8. Rôzne
 9. Interpelácia
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

 

Výčapy – Opatovce, 20. august  2018

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek
                                                                                                   starosta obce


 
 

Verejná obchodná súťaž - odpredaj motorového vozidlaVytlačiť
 

erb vycapy opatovce - kópia.jpgOBEC VÝČAPY – OPATOVCE
so sídlom Výčapy – Opatovce 467, 951 44  Výčapy – Opatovce

v zmysle článku 10 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy - Opatovce č. 2/2015 Zásady hospodárenia s  majetkom Obce Výčapy - Opatovce, § 281 a  nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce č. 441/2018 zo dňa 28. mája 2018

odpredáva osobného motorové vozidlo formou obchodnej verejnej súťaže

Predmet súťaže
Osobné motorové vozidlo Škoda Fabia, kategórie M1, vo vlastníctve Obce Výčapy - Opatovce. Automobil bol získaný ako prebytočný majetok štátu dňa 16. 11. 2009 od Krajského riaditeľstva PZ Nitra so stavom počítadla km 186 258. Od uvedenej doby bolo vozidlo používané na služobné účely – prepravu osôb zamestnancami obce. Automobil bol udržiavaný a v priebehu prevádzky bola vykonávaná údržba ako i menené opotrebované diely.

Špecifikácia odpredávaného motorového vozidla
Výrobca : ŠKODA AUTO a.s. Česká republika
Dátum prvej evidencie (rok výroby): 2001
Dátum prvej evidencie v SR: 24.01.2001
Typ/variant/verzia : SCAMEX01FM5
Zdvihový objem valcov motora : 1 397 cm³
Maximálny výkon motora pri otáčkach min. : 50 kW/5000
Predpísané palivo : BA 95 B
Emisný systém : RKAT
Prevodovka/počet stupňov : MT/5
Prevádzková hmotnosť (užitočná) : 1065 kg
Prípustná hmotnosť : 1580 kg
Evidenčné číslo vozidla : NR814FH
Výrobné číslo vozidla (VIN) : TMBPB16YX13189770
Počet najazdených km : 231 411
Farba vozidla : biela
Osvedčenie OEV : SG 248423
Platnosť TK : do 16.03.2020
Platnosť EK : do 16.03.2020


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

erb obce   O Z N Á M E N I E

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní, upustenie od ústneho rokovania a miestneho zisťovania.

Dňa 31.05.2018 podali stavebníci Ing. Peter Macho a manž. Helena Machová, bytom Výčapská 447/30, Výčapy – Opatovce na Obec Výčapy - Opatovce žiadosť o vydanie stavebného povolenia na novostavbu:

„ RODINNÝ DOM “


 
 

Oznámenie o uložení zásielkyVytlačiť
 

pošta.jpg     Oznámenie o uložení zásielky - Ingrid Muranová


 
 
webygroup

dnes je: 21.8.2018

meniny má: Jana

ÚvodÚvodná stránka