Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpgObec Výčapy - Opatovce

starosta obce

 

P O Z V Á N K A

na 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce,

ktoré sa uskutoční dňa 29. mája 2017 o 19.00 hod.

v zasadačke obecného úradu.

 

Program:

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5. Rozbor hospodárskej činnosti ZŠ Vo Výčapoch-Opatovciach za rok 2016
6. Rozbor hospodárskej činnosti MŠ vo Výčapoch-Opatovciach za rok 2016
7. Záverečný účet Obce Výčapy-Opatovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016
8. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce a Komisie finančnej a správy obecného majetku k Záverečnému účtu Obce Výčapy-Opatovce za rok 2016
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce na II. polrok 2017
10. Správa z kontroly verejného obstarávania investičnej akcie realizovanej v roku 2016 v Obci Výčapy-Opatovce – „Obnova sociálno-hygienického zázemia MŠ“
11. Verejná obchodná súťaž na prenájom nehnuteľnosti – orná pôda o výmere 1194 m2, parcela registra CKN č. 1073/5, k.ú. Výčapy-Opatovce
12. Rôzne
13. Interpelácia
14. Diskusia
15. Návrh na uznesenie
16. Záver
 

Výčapy – Opatovce, 22. máj 2017

 

                                                                                       Ing. Jozef Holúbek
                                                                                            starosta obce


 
 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy - Opatovce na 2. polrok 2017Vytlačiť
 

erb  obce

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy - Opatovce na 2. pol rok 2017


 
 

Občianske združenie ŽIBRICA informujeVytlačiť
 

Logo OZ ŽibricaObčianske združenie ŽIBRICA informuje verejnosť o vyhlásení

VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD

(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)

PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Stratégie CLLD (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 15. 05. 2017 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu združenia – Predsedníctva OZ ŽIBRICA výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2017 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne: v termíne od 15. 05. 2017 do 25. 05. 2017 pre opatrenia :

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Príjímanie ŽoNFP bude od 23. 05. 2017 do 25. 05. 2017 v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod. v priestoroch sídla MAS OZ ŽIBRICA.

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25. 05. 2017

Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke OZ ŽIBRICA : http://www.ozzibrica.sk/


 
 

Občianske združenie ŽIBRICA informujeVytlačiť
 

Logo OZ ŽibricaObčianske združenie ŽIBRICA informuje verejnosť, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Stratégie CLLD (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) MAS Občianske združenie ŽIBRICA, ktorá nadobudla účinnosť 29. 04. 2017.

Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť na rok 2017 Miestnej akčnej skupine Občianskemu združeniu ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky v hodnote 39 000,- Eur na spolufinancovanie projektov v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK:
Opatrenie 1. Obnova obcí
Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií
Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS. 


 
 

Dokumenty na pripomienkovanie Vytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpg     Písomné pripomienky k Záverečnému účtu Obce Výčapy - Opatoce za rok 2016 môžete zaslať do 29. mája 2017 na mailovú adresu: starosta@vycapy-opatovce.sk alebo dasa.davidova@vycapy-opatovce.sk.


 
 
webygroup

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

ÚvodÚvodná stránka