Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.2.2009

Z Á P I S N I C A
napísaná z 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie
2/ Kontrola uznesení
3/ Návrh rozpočtu obce na roky 2009 – 2011
4/ Návrh pracovného poriadku zamestnancov Obce Výčapy - Opatovce
5/ Návrh VZN – Požiarny poriadok Obce Výčapy - Opatovce
6/ Rôzne
7/ Interpelácie
8/ Diskusia
9/ Uznesenie
10/ Záver

1.Otvorenie
Zasadnutie zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Ing. Holúbek, ktorý privítal prítomných poslancov a hostí z radov občanov. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 5 poslancov a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Vladimíra Hrnčára a p. Jaroslava Holku a návrhovú komisiu v zložení Ing. Žigmund Tóth, PhD, a p. Ján Rapan.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

2. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonal Ing. Holúbek, zástupca starostu obce. Uznesenie č. 9/2009– predmetné uznesenie splnené
Uznesenie č. 12/2009 – uznesenie splnené, zmluva s OZ Spokojnosť bola uzavretá Uznesenia č. 14/2009 – predmetné uznesenie splnené
Uznesenie č. 16/2009 – splnené, NKS Nitra a Schwarz – Eko, s.r.o. Topoľčany predložili cenovú ponuku na vývoz TKO a DSO. Najvýhodnejšia ponuka bola od firmy ENVI-GEOS Nitra.
Uznesenie č. 18/2009 – splnené Uznesenie č. 27/2009 – predmetné uznesenie bolo splnené

3. Návrh rozpočtu obce na roky 2009 - 2011
Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty Základnej školy a Materskej školy vo Výčapoch - Opatovciach. Na zasadnutí boli prítomné aj riaditeľky uvedených zariadení, ktoré podali informácie poslancom OZ.
Rozpočet Základnej školy vo Výčapoch - Opatovciach:
p. Ján Rapan – chcem sa spýtať na položku údržba budov, čo je v nej zahrnuté
Mgr. Homolová – je to len najnutnejšia údržba a oprava p. Jaroslav Holka – položka pracovné odevy a obuv Mgr. Homolová - máme štyroch technických pracovníkov, ktorým patrí podľa zákona pracovná obuv a odev p. Jaroslav Holka – čo obsahuje položka všeobecný materiál Mgr. Homolová – kancelárske potreby, čistiace potreby, pomôcky

Rozpočet Materskej školy vo Výčapoch - Opatovciach:
Ing. Jozef Holúbek – položka cestovné náhrady p. Kováčová – sú to pracovné cesty učiteliek MŠ, ktoré absolvujú rôzne školenia, semináre, vzdelávanie Ing. Žigmund Tóth, PhD, - položka vlastné príjmy, z čoho sa získavajú p. Kováčová – sú to poplatky od rodičov a tiež platby za obedy od dôchodcov Ing. Žigmund Tóth, PhD, - interiérové vybavenie, čo mienite kupovať p. Kováčová – rozpadajú sa nám už lehátka pre deti, potrebujeme nové stoly a nábytok do tried, sú to len najnutnejšie výdavky p. Jaroslav Holka – čo patrí do položky sklárske služby p. Kováčová – je to nákup skiel na stoly do jedálne, z bezpečnostných dôvodov ich musíme vždy vymeniť, keď sa odbije kúsok rohu

Rozpočet Obce Výčapy - Opatovce:
K rozpočtu obce bolo vypracované stanovisko kontrolóra obce, ktoré obdržali všetci poslanci písomne. K stanovisku nebola žiadna pripomienka. Ing. Holúbek prečítal stanovisko finančnej komisie, ani k tejto správe neboli žiadne pripomienky. Ing. Tóth, PhD, - príjmy z kultúrneho domu sú omnoho menšie ako výdavky Ing. Holúbek – máme veľké náklady na vykurovanie KD, predajné akcie, z ktorých máme príjem samozrejme nestačia pokrývať výdavky Ing. Tóth, PhD,- položka údržba domu smútku, čo je v nej zahrnuté p. Bernátová – dom smútku je v katastrofálnom stave, je nutná aspoň postupná rekonštrukcia. Na začiatok opraviť oplotenie , čelnú stenu a interiér. P. Rapan – je veľmi rozšírený vandalizmus, nikto si nič neváži
Do diskusie sa prihlásila Ing. Jánošková – na margo vandalizmu by som mohla veľa rozprávať, už novozrekonštruovaný kaštieľ je od vandalov poškodený
p. Rapan – program 4 vo výdajovej časti – údržba budov, čo obsahuje
Ing. Holúbek – je to len najnutnejšia údržba
p. Rapan – program 7 – transfer FC, v tejto dobe by sme mali znížiť transfery organizáciám Ing. Holúbek – transfer FC sa poskytol na úrovni roku 2008, ostatné transfery boli taktiež poskytnuté na úrovni roku 2008.
p. Hrnčár – program bezpečnosť – špeciálne služby – na aké výdavky sú rozpočtované finančné prostriedky
Ing. Holúbek – zo zákona nám vyplýva založiť dobrovoľný hasičský zbor, sú tu rozpočtované výdavky na nákup čerpadiel, aby sme boli pripravený ak by prišli prívalové dažde
Hlasovanie za rozpočet Obce Výčapy - Opatovce:
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Hlasovanie za rozpočet Základnej školy vo Výčapoch - Opatovciach:
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Hlasovanie za rozpočet Materskej školy vo Výčapoch - Opatovciach:
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

4. Návrh pracovného poriadku zamestnancov Obce Výčapy - Opatovce
Vysvetlenie podal Ing. Holúbek. Návrh obdržal každý poslanec písomne. Posledný pracovný poriadok bol prijatý ešte v roku 2002. Od vtedy sa zmenili podmienky a bolo nutné tento poriadok prepracovať. Každý zamestnanec sa s pracovným poriadkom oboznámil a písomne vyjadril súhlasné stanovisko. p. Holka – chcel by som sa spýtať na pracovnú náplň pracovníka knižnice, občania obce neustále poukazujú na fakt, že pracovníčka knižnice si v pracovnej dobe dennodenne vybavuje súkromné záležitosti, je videná každý deň v obchodoch na nákupoch. Ako poslanec som si viackrát vypočul tieto skutočnosti. Myslím si, že na túto pozíciu by stačil pracovník aj na polovičný úväzok. p. Bernátová – pracovníčka knižnice má v pracovnej náplni knižnicu, kultúru, zabezpečuje vykonanie revízií obecných budov, chodí na poštu a hlásenie v miestnom rozhlase
Ing. Holúbek – pracovno-právne vzťahy má vo svojej kompetencii starosta obce, sú to veľmi nepríjemné záležitosti, ale samozrejme to budeme riešiť p. Rapan- článok 7, bod 5 – pracovná cesta – nebolo by dobré doplniť bod, že o pracovnej ceste je nutné vypracovať stručnú správu
Ing. Holúbek – obecný úrad má prijatú smernicu o pracovných cestách. V tejto smernici sú všetky povinnosti dopodrobna uvedené.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

5. Návrh VZN – Požiarny poriadok Obce Výčapy - Opatovce
Vysvetlenie a všetky podrobné informácie podal Ing. Holúbek, zástupca starostu obce. Materiál obdržali všetci poslanci písomne. Na zasadnutí bol prítomný p. Štefan Schmíkal – bezpečnostný technik obce, ktorý doplnil vysvetlenie Ing. Holúbka. p. Rapan – v akom stave je naša siréna Ing. Holúbek – je funkčná a v pravidelných intervaloch sa skúša. V súčasnosti by sa mali montovať nové sirény, ktoré zabezpečí civilná ochrana. Dali sme požiadavku, aby bola namontovaná už na nový obecný úrad.
Hlasovanie:
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

6. Rôzne
- žiadosť Materskej školy Výčapy - Opatovce na počet prijímaných detí na školský rok 2009/2010 – informoval Ing. Holúbek
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

- žiadosť Základnej školy vo Výčapoch - Opatovciach o schválenie poplatku za školský klub detí - predložený návrh nie je opodstatnený, nakoľko ako dôvod uvádzajú lepšiu manipuláciu s finančnými prostriedkami. V priebehu školského roka nie sú možné zmeny. Navrhujem neschváliť žiadosť. Hlasovanie za neschválenie žiadosti:
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

- žiadosť p. Miroslava Macha o predaj nehnuteľností – o tejto žiadosti sme už rokovali aj na predchádzajúcich zasadnutiach OZ. Zámena parciel nie je možná, pretože naša parcela je väčšia ako parcela žiadateľa. Kataster zámenu nebude akceptovať. Rokoval som s p. Machom, že rozdiel vo výmerách t.j. 48 m2 mu môžeme iba odpredať a p. Macho s tým súhlasil. Cenu som navrhol v sume 5 €/m2, tak, ako sme doteraz odpredávali nehnuteľnosti. Hlasovanie za zrušenie uznesení č. 75/2008 a 76/2008:
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Hlasovanie za zámenu parciel:
Za: 5
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Hlasovanie za odpredaj nehnuteľnosti:
Za: 5
Proti: 0 Zdržal sa: 0

-Združenie motokrosových jazcov Výčapy - Opatovce – žiadosť o povolenie motokrosovej dráhy – žiadatelia predložili všetky požadované náležitosti, nemáme príčinu nevyhovieť tejto žiadosti, uvedenú lokalitu upravia, budú dohliadať na poriadok a bezpečnosť. Navrhujem prenájom za 1 €.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

-zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Bombošovou – navrhujem vypovedanie zmluvy z dôvodu dlhodobého neplatenia nájmu. Na minulých zasadnutiach sme vyhoveli p. Bombošovej a schválili sme jej splátkový kalendár na nedoplatok za energie. Ani tieto termíny splátok nedodržuje. Stále iba sľubuje uhradenie a nám sa nedoplatok iba navyšuje.
p. Hrnčár - chceme ukončiť zmluvu okamžite? Ing. Holúbek – nie je na čo čakať. Vyšlo sa jej už dosť v ústrety.
Hlasovanie za vypovedanie zmluvy:
Za: 5
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Hlasovanie za poverenie zástupcu starostu obce podpísaním výpovede zo zmluvy:
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0

7. Interpelácia
- Ing. Žigmund Tóth, PhD, - chcem sa informovať ohľadne stavebnín, čo sa bude ďalej diať Ing. Holúbek – bol vypracovaný dodatok k zmluve, kde je zakotvené, že v areály môžu byť prevádzkované iba stavebniny. Zatiaľ tam prebiehajú úpravy, musíme počkať, ako sa to vyvinie.

- Ing. Žigmund Tóth, PhD, - občania sa veľmi sťažujú na dochádzku MUDr. Absolóna , nemôžeme s tým niečo robiť Ing- Holúbek – rokoval som s MUDr. Absolónom, predniesol som mu sťažnosti občanov, sľúbil, že to vyrieši k všeobecnej spokojnosti
-p. Vladimír Hrnčár – ako je to s kotlom na zdravotnom stredisku Ing. Holúbek – stále poriadne nefunguje, dali sme vypracovať cenové ponuky na nový kotol, treba to celé prerobiť, už sa na tom pracuje
-p. Ján Rapan – výjazd na hlavnú cestu pri p. Martonkovi – je tam veľmi zlá viditeľnosť kvôli zasadeným stromom, bolo by nutné tieto stromy vyrúbať, aby sa zlepšila viditeľnosť
- p. Jaroslav Holka – šoféry sa sťažujú na pokuty, ktoré dostávajú pri papiernictve. Tieto pokuty sú neoprávnené, lebo dopravné značky sú zle osadené, nie sú v telese vozovky, ale úplne mimo nej. Mali by sme ich premiestniť a osadiť podľa zákona.

8. Diskusia
Diskusia prebehla ku každému bodu samostatne.

9. Uznesenie
Návrh na uznesenie predniesol Ing. Žigmund Tóth, PhD,. Všetky uznesenia boli schválené.

10. Záver
Na záver zástupca starostu obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a 16. zasadnutie OZ ukončil.


          Ing. Jozef Holúbek                                     Jarmila Bernátová
      zástupca starostu obce                                   prednostka OcÚ

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka