Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 7.1.2019

U z n e s e n i e  č. 13/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 2

Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavol Kollár, Jaroslav Čulák, Zdenka Miškolciová

b) overovateľov zápisnice: Eleonóra Fraňová, Mgr. Daša Fábryová

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 14/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 3

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 15/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 5

Správa z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/64“

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

b e r i e   n a  v e d o m i e

Správu z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty I/64“, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie, fakturácia. Zverejňovanie zmlúv a faktúr na webovej stránke obce.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 16/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 6

Kúpna zmluva

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

kúpnu zmluvu ohľadne prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce – pozemkov v k.ú. Výčapy-Opatovce, LV č. 1310, odčlenených z nehnuteľnosti parc.č. 1073/101 – ostatná plocha o výmere 357 m2, vo výlučnom vlastníctve obce, označených vo výkaze výmer GP č. 37/2018, vyhotoveného Romanom Tomaškovičom, dňa 29.05.2018, úradne overeným dňa 8.6.2018, pod č. 1304/2018 a to nehnuteľnosti:

  • parc.č. 1073/153 – ostatné plochy o výmere 106 m2 pre kupujúcich Peter Magát, narodený .........., bytom .......... a Zdenko Kuna, nar. .........., bytom .........., ku každému do podielového spoluvlastníctva v rozsahu ½ v pomere k celku, za kúpnu cenu vo výške 636,- € každý.
  • parc.č. 1073/101 – ostatné plochy o výmere 251 m2 pre kupujúceho Jana Tábiová, nar. .........., bytom .......... v celosti, za kúpnu cenu vo výške 3012,- €.

Spôsob prevodu majetku obce je z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b, e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o prevod nehnuteľností nachádzajúcich sa pozdĺž nehnuteľnosti kupujúcich, tvoriaci priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve kupujúcich, na ktorom sa nachádzajú svahy, rokliny, vysoké medze s krovím a tým je pre obec nevyužiteľný a nadbytočný. Všetky vecné náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva budú znášať kupujúci spoločne a nerozdielne.

Zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a zámer predaja bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce v lehote od 25.10.2018 do 9.11.2018, čím je splnená zákonná povinnosť obce zverejniť zámer najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom.

 

Za uznesenie hlasovalo:

Celkový počet poslancov: 9

Prítomných poslancov:7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019                         

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 17/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 7

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ s ú h l a s í

A.1/ so zrušením podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v obci a kat. území Výčapy-Opatovce, evidovaných v reg. C, LV č. 1681 a to:

parc.č. 103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2

parc.č. 104 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2

parc.č. 105 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 873 m2

dom súp. číslo 448 na parcele č. 103

dom súp. číslo 451 na parcele č. 104

Z pôvodných parciel registra „C“:  parc.č. 103 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, parc.č. 104 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, parc.č. 105 zastavané plochy a nádvoria o výmere 873 m2, sú podľa geometrického plánu č. 27/2018 vyhotoviteľa MH – geo s.r.o. úradne overeným Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 04.12.2018 pod č. 2781/18 (ZPMZ 492), novovytvorené parcely registra „C“:

parc.č. 103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 spolu s domom súp. č. 448

parc.č. 104 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2spolu s domom súp. č. 451

parc. č. 105/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2

parc.č. 105/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2

parc.č. 105/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2

parc.č. 105/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2

A.2/ s vyporiadaním podielového spoluvlastníctva nasledovne:

Obec Výčapy-Opatovce nadobudne do výlučného vlastníctva novovytvorenú parc.č. 105/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2 , v rozsahu 1/1.

Zuzana Čergeťová nadobudne do výlučného vlastníctva novovytvorenú

parc.č. 104 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 v rozsahu 1/1

parc.č. 105/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2 , v rozsahu 1/1

dom súp. číslo 451 postavenom na parc.č. 104, v rozsahu 1/1.

Daniela Pánska a Marta Pargáčová nadobudnú do podielového spoluvlastníctva novovytvorenú

parc.č. 103zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2, každá v rozsahu ½,

parc.č. 105/9zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2, každá v rozsahu ½

dom súp. číslo 448 postavenom na parc.č. 103, každá v rozsahu ½,

v pomere k celku.

Daniela Pánska, Marta Pargáčová a Zuzana Čergeťová nadobudnú do podielového spoluvlastníctva novovytvorenú

parc.č. 105/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, každá v rozsahu 1/3 v pomere k celku.

Zrušenie podielového spoluvlastníctva a jeho vzájomné vyporiadanie k pozemku parc.č.105/8 tak ako je uvedené vyššie sa vykonáva medzi Obcou Výčapy-Opatovce, Danielou Pánskou, Martou Pargáčovou a Zuzanou Čergeťovou bez akejkoľvek finančnej náhrady, nakoľko Obec Výčapy-Opatovce nadobúda výmeru pozemkov, ktorá mu prislúcha podľa podielu a z rodinných domov nežiada výplatu.

 

B/ s c h v a ľ u j e

Dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci.

 

Za uznesenie hlasovalo:

Celkový počet poslancov: 9

Prítomných poslancov: 7

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019                        

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 18/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 8

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, IROP-PO2-SC221-2018-35

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Rozšírenie kapacít MŠ Výčapy – Opatovce, realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35“ , ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom Obce Výčapy-Opatovce a platným programom rozvoja obce,

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 11.725,- EUR

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019 

                        

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 19/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 9

Určenie platu starostu obce

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

u r č u j e

na základe § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 2, druhá veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov starostovi Obce Výčapy – Opatovce s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu, mesačný plat zvýšený o 48%.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019                         

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


                                                                                                         

U z n e s e n i e  č. 20/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 10

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ v o l í

A.1) za predsedkyňu Komisie finančnej a správy obecného majetku

        - Zdenku Miškolciovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva

A.2) za predsedu Komisie ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania

        a životného prostredia – Ing. Mariána Piterku, poslanca obecného zastupiteľstva

A.3) za predsedkyňu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej – Mgr. Dašu Fábryovú,

        poslankyňu obecného zastupiteľstva

A.4) za predsedkyňu Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

        - Eleonóru Fraňovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva

A.5) za predsedu Komisie pre kontrolu majetkového priznania – Ing. Pavla Kollára,

        poslanca obecného zastupiteľstva

 

B/ u k l a d á

    predsedom zriadených komisií obecného zastupiteľstva na najbližšom zasadnutí obecného

    zastupiteľstva predložiť návrh na schválenie členov komisií z radov odborníkov, občanov

    obce.

   

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019

                          

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 21/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 10

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

informáciu starostu obce o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na rok 2019 organizáciami: Základná organizácia JDS Výčapy – Opatovce; Spevácka skupina „Nádej“ ako súčasť ZO JDS Výčapy – Opatovce; Športový klub stolného tenisu Výčapy – Opatovce; Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Výčapy – Opatovce; Slovenský skauting, 26. zbor sv. Cyrila a Metoda Výčapy – Opatovce; Združenie FC Výčapy – Opatovce; OZ Škôlkarik Výčapy – Opatovce.

B/ u k l a d á

Komisii finančnej a správy obecného majetku v súlade s ustanovením čl. 5 a čl. 6 VZN Obce Výčapy – Opatovce č. 6/2016 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce vykonať kontrolu úplnosti jednotlivých žiadostí a v prípade zistenia neúplnosti vyzvať žiadateľa o doplnenie žiadosti.

Termín: do 25. januára 2019

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019                         

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 22/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 10

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

Informáciu starostu obce o predložení upravenej štúdie zámeru spoločnosti Martyre s.r.o. so sídlom Nitra, Štúrova 41 vo veci plánovanej zmeny jestvujúceho areálu bývalej „Tabakárne“ prestavbou, prístavbou a nadstavbou na ubytovňu.

B/ u k l a d á

Komisii ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia zriadenej pri OZ Obce Výčapy – Opatovce oboznámiť sa s obsahom upravenej štúdie a na zasadnutí OZ konanom v mesiaci február 2019 predložiť návrh na vydanie stanoviska.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019             

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


            

U z n e s e n i e  č. 23/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 10

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

b e r i e   n a  v e d o m i e

informáciu starostu obce k spôsobu vybavenia žiadosti Miroslava Hanusa, bytom .......... zo dňa 19.12.2018.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019             

            

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


                         

U z n e s e n i e  č. 24/2019

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

07. januára 2019

 

K bodu 10

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

žiadosť Pavla Strapka o stanovisko k zamýšľanému investičnému zámeru v Obci Výčapy – Opatovce na parc.č. 1070/5 a parc.č. 399/50.

B/ u k l a d á

Komisii ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia zriadenej pri OZ Obce Výčapy – Opatovce prejednať predloženú žiadosť a na zasadnutí OZ konanom v mesiaci február 2019 predložiť návrh na vydanie stanoviska.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 09.01. 2019                         

 

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce

webygroup

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka