Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.2.2019

U z n e s e n i e  č. 25/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 2

Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Piterka, Zdenka Miškolciová, Slavomír Fiksel

b) overovateľov zápisnice: Jaroslav Čulák, Erika Šebová

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                  Ing. Jozef Holúbek

                                                                                        starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 26/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 3

Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 27/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 5

Návrh programového rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce na roky 2019 - 2021

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

A/ Rozpočet Základnej školy, Školská 185/1, Výčapy-Opatovce

B/ Rozpočet Školského klubu detí, Školská 185/1, Výčapy-Opatovce ako súčasť

     Základnej školy

C/ Rozpočet Materskej školy, Kultúrna 478/15, Výčapy-Opatovce

D/ Rozpočet Obce Výčapy-Opatovce na rok 2019

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 28/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

 

K bodu 6

Stanovisko HK Obce Výčapy-Opatovce a komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce na roky 2019-2021

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

b e r i e   n a  v e d o m i e

A/ Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

B/ Stanovisko Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce na rok 2019

    

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 29/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 7

Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy-Opatovce

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

p r i j í m a

Všeobecne záväzné nariadenie Oce Výčapy-Opatovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy-Opatovce.    

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 30/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 8

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce za rok 2018

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

b e r i e   n a  v e d o m i e

vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy-Opatovce za rok 2018.   

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 31/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 9

Správa z kontroly dotácií poskytnutých Obcou Výčapy-Opatovce v roku 2018 – včasnosť a úplnosť vyúčtovania

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

b e r i e   n a  v e d o m i e

správu z kontroly dotácií poskytnutých Obcou Výčapy-Opatovce v roku 2018 – včasnosť a úplnosť vyúčtovania. 

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 32/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 10

Zmluvy o nájme bytu

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

Stanovisko Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z vyhodnotenia splnenia podmienok pre opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu:

A1 – nájomníčka Marcela Boldišová rod. Vincúrová, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 874/32

A2 – nájomníčka Lenka Molnárová, rod. Molnárová, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 874/32

B1 – nájomca Mgr. Michal Práznovský rod. Práznovský, bytom Výčapy-Opatovce, Hlavná 669/111

B3 - nájomca Vladimír Miškolci rod. Miškolci, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 875/34

B6 – nájomníčka Bc. Mária Beňová rod. Godárová, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 875/34

C2 – nájomca Norbert Pavlovič rod. Pavlovič, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 876/36

C7 – nájomníčka Ing. Ľubica Kunová rod. Kunová, bytom Výčapy-Opatovce, Hydinárska 372/52

B/  s c h v a ľ u j e

Opakované uzavretie Zmluvy o nájme bytu medzi Obcou Výčapy-Opatovce ako prenajímateľom na strane jednej a

B.1/ Marcela Boldišová rod. Vincúrová, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 874/32 ako

        nájomcom bytu A1 na dobu určitú a to od 1. marca 2019 do 28. februára 2022

B.2/  Lenka Molnárová rod. Molnárová, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 874/32 ako

         Nájomcom bytu A2 na dobu určitú a to od 1. marca 2019 do 28. februára 2022

B.3/  Mgr. Michal Práznovský rod. Práznovský, bytom Výčapy-Opatovce, Hlavná 669/111

         ako nájomcom bytu B1 na dobu určitú a to od 1. marca 2019 do 28. februára 2022

B.4/  Vladimír Miškolci rod. Miškolci, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 875/34 ako nájomcom

          bytu B3 na dobu určitú a to od 1.  marca 2019 do 28. februára 2022

B.5/  Bc. Mária Beňová rod. Godárová, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 875/34 ako nájomcom

          bytu B6 na dobu určitú a to od 1. marca 2019 do 28. februára 2022

B.6/  Norbert Pavlovič rod. Pavlovič, bytom Výčapy-Opatovce, Juh 876/36 ako nájomcom

         bytu C2 na dobu určitú a to od 1. marca 2019 do 28. februára 2022

B.7/  Ing. Ľubica Kunová, rod. Kunová, bytom Výčapy-Opatovce, Hydinárska 372/52 ako

     nájomcom bytu C7 na dobu určitú a to od 1. marca 2019 do 28. februára 2022.  

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 33/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

 

K bodu 11

Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

Informáciu starostu obce o vyhlásenej Výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019

B/  s c h v a ľ u j e

B.1 predloženie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie

       projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 na realizáciu projektu

       „Bezpečná Obec Výčapy-Opatovce, rozšírenie kamerového systému“,  

B.2  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu z rozpočtu

        Obce Výčapy-Opatovce vo výške 4.500,- EUR.     

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 34/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/  s ú h l a s í   

so zrušením textu čl. III bod 2 dohody, ktoré znenie sa nahrádza textom novým a podľa ktorého účastník čl. 1 pred podpisom Dodatku č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci vyplatí do pokladne účastníka č. 2 sumu vo výške 50,- EUR a účastník č. 3 a účastník č. 4 vyplatí do pokladne účastníka č. 2 sumu vo výške 25,- EUR.

B/  s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 35/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

 

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

A.1/ za členov Rady školy pri Materskej škole Výčapy-Opatovce na obdobie rokov 2019 –   

        2023 zástupcov zriaďovateľa:

        Zdenka Miškolciová – poslanec OZ

        Erika Šebová – poslanec OZ

A.2/ za členov Rady školy pri Základnej škole Výčapy-Opatovce na obdobie rokov 2019 –

        2023 zástupcov zriaďovateľa:

        Ing. Marián Piterka – poslanec OZ

        Ing. Pavol Kollár – poslanec OZ

        Eleonóra Fraňová – poslanec OZ

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 36/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

A.1/ za člena Komisie finančnej a správy obecného majetku z radov obyvateľov obce

        Mgr. Jana Fazekašová, Výčapy-Opatovce, Kultúrna 412/29

A.2/ za člena Komisie ochrany verejného poriadku, výstavby a územného plánovania

        a životného prostredia z radov obyvateľov obce Ing. Marek Muzika, bytom Výčapy-

        Opatovce, Hlavná 486/68A

A.3/ za člena Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu z radov obyvateľov

        obce Lucia Kondelová, bytom Výčapy-Opatovce, Výčapská 838/59A, Laura Piterková

        bytom Výčapy-Opatovce, Domovina 134/45 a Viktória Kunová, bytom Výčapy-Opatovce

        Hlavná 685/143

A.4/ za člena Redakčnej rady štvťročníka Život obce Luciu Kondelovú, bytom Výčapská

        838/59A, Výčapy-Opatovce

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 37/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

žiadosť Ing. Branislava Kováča, bytom Výčapy-Opatovce, Hlavná 564/15 o informáciu k odpredaju pozemku parc.č. 374/18.

B/ u k l a d á

Starostovi obce zabezpečiť vypracovanie Geometrického plánu na oddelenie nehnuteľnosti parc.č. 398/2 a parc.č. 398/3 ako i zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti parc.č. 374/18, parc.č. 398/2 a parc.č. 398/3 pre účely zámeru prevodu predmetných nehnuteľností ako i následnej obchodnej verejnej súťaže podľa zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 38/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

b e r i e   n a  v e d o m i e

žiadosť Michala Petríka, SHR, Výčapy-Opatovce, Skýcovská 802/30 o prenájom nehnuteľnosti EKN parc.č. 413/2, orná pôda o výmere 16880 m2 .

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 39/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

žiadosť Ing. Martina Arpáša, bytom Výčapy-Opatovce, Dlhá 712/19 o ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou ku dňu 30.04.2019.

B/ s c h v a ľ u j e

ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 20.08.2015 medzi prenajímateľom Obec Výčapy-Opatovce a nájomcom Martin Arpáš, bytom Výčapy-Opatovce, Dlhá 712/19, v súlade s ustanovením bodu 1 čl. VII. Skončenie nájmu – dohodou ku dňu 30.04.2019.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 40/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

Obsah Zápisnice zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia zo dňa 23. januára 2019.

B/ s ú h l a s í

so stanoviskami Komisie ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia prijatými na zasadnutí komisie dňa 23. januára 2019.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 41/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

A/ b e r i e   n a  v e d o m i e

Informáciu starostu obce k jednaniu s p. Vladimírom Hrnčárom vo veci funkčného využitia nehnuteľnosti parc.č. 1307, ktorej je vlastníkom.

B/ s ú h l a s í

s prípravou dokumentácie k vyhláseniu zámeru prenájmu nehnuteľnosti parc.č. 399/50

C/ u k l a d á

Starostovi obce pripraviť potrebnú dokumentáciu k realizácii zámeru prenájmu nehnuteľnosti parc.č. 399/50.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce


 

U z n e s e n i e  č. 42/2019

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Výčapy - Opatovce zo dňa

25. februára 2019

 

K bodu 12

Rôzne

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

s c h v a ľ u j e

odpredaj nákladného vozidla zn. PRAGA P V3S AUV 62 U.VODY, výrobné číslo vozidla (VIN) 139094, farba Khaki, rok výroby 1960, bez evidenčného čísla, formou verejnej obchodnej súťaže s podmienkou: najvyššia ponúknutá cena.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 26.02. 2019

 

                                                                                              Ing. Jozef Holúbek

                                                                                                    starosta obce

 

webygroup

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka