Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia obecného zastupiteľstva


Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 25.2.2019

ZÁPISNICA

 

napísaná z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach, konaného  dňa25. februára 2019

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.   Otvorenie
2.   Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3.   Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4.   Kontrola uznesení
5.   Návrh programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2019 - 2021
6.   Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce a Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2019 - 2021
7.   Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy - Opatovce
8.  Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce za rok 2018
9.   Správa z kontroly dotácií poskytnutých Obcou Výčapy – Opatovce v roku 2018 – včasnosť a úplnosť vyúčtovania
10.  Zmluvy o nájme bytu
11.  Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019
12.  Rôzne
13.  Interpelácia
14.  Diskusia
15.  Návrh na uznesenie
16. Záver

 

 1. Otvorenie

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Holúbek. Privítal prítomných poslancov a hostí. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 6 poslancov a OZ je uznášaniaschopné. Za zapisovateľa určil Bc. Dášu Dávidovú.

 

 1. Schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

Za overovateľov zápisnice starosta obce  navrhol Jaroslava Čuláka a Eriku Šebovú  a návrhovú komisiu v zložení  Ing. Marián Piterka, Slavomír Fiksel a Zdenka Miškolciová.

Hlasovanie za overovateľov zápisnice:

Za:  6      

Proti: 0

Zdržal  sa: 0

 

Hlasovanie za návrhovú komisiu:

Za:  6      

Proti: 0

Zdržal  sa: 0

 

 

 1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Nikto nemal doplňujúce návrhy ani pripomienky.

Hlasovanie za program zasadnutia obecného zastupiteľstva:

Za:  6      

Proti: 0

Zdržal  sa: 0

 

 1. Kontrola uznesení

Kontrolu uznesení vykonal starosta obce Ing. Holúbek. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.

 

 1. Návrh programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2019 - 2021

Predmetný návrh bol zaslaný poslancom v elektronickej forme. Súčasťou zaslaných materiálov bol komentár k návrhu rozpočtu MŠ, ZŠ a ŠKD ako aj dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce. Návrh programového rozpočtu Obce Výčapy-Opatovce na roky 2019-2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce v termíne od 07.02.2019 do 25.02.2019, vrátane. V tejto lehote neboli obdržané  žiadne pripomienky ani návrhy.

K návrhu rozpočtu ZŠ a ŠKD podala bližšie informácie riaditeľka ZŠ Mgr. Civáňová. Poukázala na to, že pridelené normatívne finančné prostriedky nepostačujú na celoročný chod školy a budú sa snažiť v dohodovacom konaní získať ďalšie finančné prostriedky.

K návrhu rozpočtu MŠ sa vyjadrila riaditeľka MŠ Bc. Mária Beňová.

K návrhu rozpočtu obce sa vyjadril starosta obce.  Bližšie informácie podal hlavne k výdavkom na investičné akcie. Keďže neboli žiadne otázky ani návrhy starosta dal hlasovať za schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2019:

Hlasovanie za schválenie:

Za:  6      

Proti: 0

Zdržal  sa: 0

 

 1. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce a Komisie finančnej a správy obecného majetku k návrhu programového rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce na roky 2019 -2021

Obe stanoviská boli poslancom OZ zaslané v elektronickej forme. Hlavný kontrolór obce vo svojom stanovisku skonštatoval, že návrh predstavuje dobrý východiskový materiál pre hospodárenie obce v roku 2019 a odporúča ho schváliť v predloženej podobe.

V stanovisku komisie sa konštatujem že návrh rozpočtu je navrhnutý hospodárne a ekonomicky v súlade s rozpočtovými pravidlami a komisia ho taktiež doporučuje schváliť.

OZ berie na vedomie obe stanoviská.

 

 1. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy - Opatovce

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako i na webovej stránke obce v termíne od 07.02.2019 do 25.02.2019, vrátane. Návrhy, pripomienky neboli obdržané žiadne.

Súčasťou návrhu VZN je i dôvodová správa. Materiáli boli poslancom OZ zaslané v elektronickej forme. Žiadne otázky ani návrhy neboli predložené.

Hlasovanie za prijatie VZN:

Za:  6      

Proti: 0

Zdržal  sa: 0

 

 1. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Výčapy – Opatovce za rok 2018

Predmetný materiál vypracoval hlavný kontrolór obce Ing. Fúska a bol zaslaný poslancom v elektronickej forme. Je podrobne rozpracovaný a prítomní poslanci nemali žiadne otázky.

OZ berie na vedomie predmetný materiál.

 

 1. Správa z kontroly dotácií poskytnutých Obcou Výčapy – Opatovce v roku 2018 – včasnosť a úplnosť vyúčtovania

Hlavný kontrolór obce vo svojej správe skonštatoval, že poskytnuté dotácie boli vyúčtované v plnej výške. Náklady sú podložené a majú náležitosti účtovných dokladov. Nehospodárne respektíve použitie prostriedkov v rozpore s účelom poskytnutia nebolo pri kontrole zistené.

OZ berie na vedomie predmetnú správu.

 

 1. Zmluvy o nájme bytu

Na základe skutočnosti, že ku dňu 28.02.2019 končia platnosť Zmluvy o nájme bytu, uzatvorené s nájomníkmi bytov :

A1- nájomníčka Marcela Boldišová , bytom Výčapy – Opatovce, Juh  874/32

A2 – nájomníčka Lenka Molnárová , bytom Výčapy – Opatovce, Juh  874/32

B1 – nájomca Mgr. Michal Práznovský, bytom Výčapy – Opatovce, Hlavná  669/111

B3 – nájomca Vladimír Miškolci , bytom Výčapy – Opatovce, Juh 875/34

B6 – nájomníčka Bc. Mária Beňová , bytom Výčapy – Opatovce, Juh 875/34

C2 – nájomca Norbert Pavlovič, bytom Výčapy – Opatovce, Juh 876/36

C7 – nájomníčka Ing. Ľubica Kunová, bytom Výčapy – Opatovce, Hydinárska  372/52

boli všetci, vyššie uvedení  nájomníci vyzvaný na predloženie potrebných podkladov k posúdeniu splnenia podmienok pre opakované uzatvorenie zmluvy.  Vo všetkých prípadoch boli predložené požadované doklady.

Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom zasadnutí konanom dňa 20.02. 2019 vykonala ich vyhodnotenie a skonštatovala, že vo všetkých prípadoch sú splnené podmienky pre opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu a odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť opakované uzatvorenie zmluvy.

OZ berie na vedomie stanovisko komisie.

Hlasovanie za schválenie opakovaného uzavretia zmlúv o nájme bytov:

Za:  6      

Proti: 0

Zdržal  sa: 0

 

 1. Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019

Starosta obce informoval prítomných, že dňa 17.01.2018 bola vyhlásená Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019.

Maximálna suma  na jednu žiadosť je 66 000 €. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov. Dotáciu možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predpokladaných výdavkov projektu. Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019 - termín uzavretia je 4. marca. Ak sa chceme zapojiť do tejto výzvy, je potrebné schváliť predloženie žiadosti a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 4.500,- €. Prítomní poslanci súhlasili so zapojením sa do výzvy.

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce.

Hlasovanie za schválenie predloženia žiadosti a zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie :

Za:  6      

Proti: 0

Zdržal  sa: 0

 

 1. Rôzne

Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci

Na zasadnutí OZ konanom dňa 7. januára 2019 v rámci bodu 7. programu zasadnutia bola prejednaná  a následne uznesením č. 17/2019 schválená Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci.

Za účelom  zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva podielových spoluvlastníkov - Obec Výčapy-Opatovce, Zuzana Čergeťová, Marta Pargáčová a Daniela Pánska bol  MH-Geo s.r.o., Benkova 2, 949 11 Nitra vyhotovený GP č. 27/2018, úradne overený dňa 4.12.2018 pod č. 2781/2018. Na základe výkazu výmer tohto GP, boli z pôvodných nehnuteľností odčlenené novovytvorené :

parc. č. 103 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2 spolu s domom s.č. 448

parc. č. 104 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2 spolu s domom s.č. 451

parc. č. 105/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2

parc. č. 105/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2

parc. č. 105/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2

parc. č. 105/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2.

Odčlenenie bolo vykonaná na základe predchádzajúceho dohovoru podielových spoluvlastníkov a to nasledovne :

Obec Výčapy- Opatovce sa stane výlučným vlastníkom novovytvorenej

parc. č. 105/8-zastavané plochy a nádvoria o výmere 198 m2, v rozsahu 1/1.

 

Zuzana Čergeťová sa stane výlučným vlastníkom novovytvorenej

parc. č. 104 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, v rozsahu 1/1.

parc. č. 105/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 578 m2, v rozsahu 1/1.

domu s.č. 451 postavenom na parc.č. 104, v rozsahu 1/1.

 

Daniela Pánska a Marta Pagáčová sa stanú podielovými spoluvlastníčkami

parc. č. 103 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 92 m2, každá v rozsahu 1/2,

parc. č. 105/9 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2, každá v rozsahu 1/2

domu s.č. 448 postavenom na parc.č. 103, každá v rozsahu 1/2,

v pomere k celku.

 

Daniela Pánska, Marta Pargáčová  a Zuzana Čergeťová sa stanú podielovými spoluvlastníčkami

parc. č. 105/1 0- zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2, každá v rozsahu 1/3 v pomere k celku.

Dohoda  o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci bola zmluvnými stranami podpísaná dňa 15. januára 2019. Návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol Okresnému úrad Nitra, katastrálny odbor podaný dňa 17. januára 2019.

Rozhodnutím Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, číslo V 351/2019-15 zo dňa 12.02.2019 bolo konanie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností prerušené, a účastníci konania boli vyzvaný na odstránenie nedostatkov uvedených v odôvodnení rozhodnutia v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Následne prítomní poslanci boli oboznámený s obsahom dôvodovej časti rozhodnutia, ktoré im bolo prečítané.

Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov OZ, že  spoluvlastníčka Zuzana Čergeťová svoj spoluvlastnícky podiel nadobudla v dedičskom konaní po neb. Cecílii Čulákovej, ( č. konania D590/92, Dnot 183/93)  ktorá sa spoluvlastníčkou nehnuteľností stala na základe kúpy, preukázanej predloženou jednak  notárskou zápisnicou č. Nz 405/65 zo dňa 22.okóbra 1965, ďalej Kúpnopredajnou smluvou  Čd 746/53 zo dňa 22.júna 1952, ako i na základe Výmeru, zn.: XI-902-Ču-20/3-53/M  zo dňa 20. apríla 1953.

 

Daniela Pánska a Marta Pargáčová  svoj spoluvlastnícky podiel nadobudli jednak na základe Kúpnej zmluvy NI89/94 uzatvorenej dňa 5.10.1994, vklad povolený dňa 12.1. pod č.v 40/1995 a následne po matke neb. Veronike Pargáčovej rod. Čulákovej v dedičskom konaní.

 

Obec Výčapy-Opatovce podľa záznamu v LV č. 1681 svoj spoluvlastnícky podiel nadobudla na základe § 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb.,  pričom na výstavbe ako ani zveľadení  oboch stavieb  rodinných domov sa  obec nikdy nepodieľala.

 

Na základe tejto skutočnosti bol  vypracovaný Návrh Dodatku č.1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnej veci, ktorý starosta obce predložil na prejednanie a schválenie.

Následne prítomní poslanci boli oboznámený s obsahom dodatku, ktorého znenie bolo nahlas prečítané.

 

Návrh na uznesenie :

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach

 

A/ s ú h l a s í

so zrušením  textu čl. III bod 2  dohody, ktoré znenie sa nahrádza textom novým a podľa ktorého účastník č.1 pred podpisom Dodatku č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci vyplatí do pokladne účastníka č.2 sumu vo výške 50.-EUR a účastník č. 3 a účastník č. 4 vyplatí do pokladne účastníka č.2 sumu  vo výške 25.-EUR.

 

B/  s c h v a ľ u j e  

Dodatok č.1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnej veci

 

Za uznesenie hlasovalo: 6

Celkový počet poslancov: 9

Prítomných poslancov: 6

Za:   6                    

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

 

 

Materská škola Výčapy – Opatovce a Rada školy pri ZŠ vo Výčapoch – Opatovciach – žiadosť o delegovanie členov do rady školy.

Starosta obce informoval poslancov, že vzhľadom na skutočnosť – ukončenie členstva v Rade školy pri MŠ Výčapy-Opatovce ako i Rade školy pri ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach boli predložené žiadosti uvedených školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce o delegovanie členov do rady školy za zriaďovateľa. V prípade Rady školy pri MŠ ide o 2 členov a v prípade Rady školy pri ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach ide o 4 členov. Do Rady školy MŠ Výčapy-Opatovce navrhol Zdenku Miškolciovú a Eriku Šebovú a do Rady školy pri ZŠ Ing. Pavla Kollára, Ing. Mariána Piterku a Eleonóru Fraňovú. Iný návrh nebol prednesený.

Hlasovanie za predložený návrh:

Za:   6                    

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

Doplnenie členov komisií zriadených pri OZ

Na základe prijatého uznesenia predsedovia zriadených komisií predložili návrh na schválenie členov komisií z radov odborníkov a občanov obce.

Komisia finančná a správy obecného majetku z radov obyvateľov obce Mgr.  Jana Fazekašová, Kultúrna 412, Výčapy-Opatovce

Komisia ochrany verejného poriadku, výstavby a územného plánovania a životného prostredia z radov obyvateľov obce Ing. Marek Muzika, bytom  Hlavná  486/68A, Výčapy-Opatovce

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, mládeže a športu z radov obyvateľov  obce Lucia Kondelová, bytom Výčapská 838/59A, Laura Piterková, bytom Domovina 134/45  a Viktória Kunová, bytom Hlavná 685/143

Redakčná rada štvrťročníka Život obce Lucia Kondelová, bytom Výčapská 838/59A, Výčapy-Opatovce

Hlasovanie za schválenie predloženého návrhu:

Za:   6                    

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

Ing. Branislav Kováč, Hlavná 564/15, Výčapy – Opatovce – Žiadosť o odpredaj pozemku

Starosta obce oboznámil poslancov s obsahom žiadosti. Jedná sa o pozemok parc. č. 374/18. Následne starosta obce oboznámil poslancov, že ak by poslanci prejavili súhlas s odpredajom predmetnej nehnuteľnosti tak je potrebné  zabezpečiť vypracovanie Geometrického plánu na odčlenenie nehnuteľnosti parc.č. 398/2 a parc.č. 398/3 ako i zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti parc.č. 374/18, parc.č. 398/2 a parc.č. 398/3 pre účely zámeru prevodu predmetných nehnuteľností  ako i následnej obchodnej verejnej súťaže podľa zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

OZ berie na vedomie predmetnú žiadosť a zároveň ukladá starostovi obce zabezpečiť prednesené úkony potrebné na odpredaj pozemku.

Hlasovanie :

Za:   6                    

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

 

 

Michal Petrík, SHR, Skýcovská 802/30, Výčapy – Opatovce – Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti

Jedná sa o prenájom pozemku parc. č. 413/2, orná pôda o výmere 16880 m2. Žiadateľ plánuje predmetný pozemok využívať v súvislosti s predmetom jeho činnosti súkromne hospodáriacej osoby na pestovanie sena a krmiva pre chov hovädzieho dobytka. Starosta obce informoval poslancov, že sa jedná o pozemok pri Dome smútku. Poslanci prejavili ochotu prenajať predmetný pozemok nakoľko obec v súčasnej dobe ešte neplánuje využiť tento pozemok a žiadateľ sa zaväzuje ho udržiavať.

OZ berie na vedomie predmetnú žiadosť.

 

Ing. Martin Arpáš, Dlhá 712/19, Výčapy – Opatovce – Žiadosť o ukončenie zmluvného pomeru – nájom nebytových priestorov

Dňa 25. 2.2019 bola na Obec Výčapy-Opatovce doručená žiadosť o ukončenie zmluvného pomeru – nájom nebytových priestorov na parc. č. 213/2 formou dohody  ku dňu 30.4.2019.

Zmluva o nájme nebytových priestorov  o výmere 100,20 m² v suteréne budovy s.č. 204 za účelom zriadenia a prevádzkovania fitnescentra bola uzatvorená dňa 20.08.2015 na dobu neurčitú. Skončenie nájmu podľa čl.VII zmluvy je možná na základe písomnej dohody zmluvných strán, prípadne z dôvodov uvedených v ustanovení bodu 2 a 3 uvedeného článku. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede a uplynie posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

Prítomní poslanci súhlasili s výpoveďou dohodou  ku dňu 30.4.2019.

OZ berie na vedomie žiadosť.

Hlasovanie za schválenie ukončenia zmluvy o nájme nebytových priestorov dohodou ku dňu 30.4.2019:

Za:   6                     

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

Informácia k obsahu zápisnice zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, územného plánovania a životného prostredia

Vo veci zámeru spoločnosti Martyre s.r.o. so sídlom Nitra, Štúrova 41 plánovanej zmeny jestvujúceho areálu bývalej „Tabakárne“ prestavbou, prístavbou a nadstavbou na ubytovňu ako i žiadosti Pavla Strapka o stanovisko k zamýšľanému investičnému zámeru v obci Výčapy-Opatovce ma parc.č. 1070/5 a parc.č. 399/50 bolo uznesením OZ č. 24/2019 zo dňa 7. januára 2019 Komisii ochrany verejného poriadku, výstavby, územného plánovania a životného prostredia uložené prejednať predmetné žiadosti a na zasadnutí OZ konanom v mesiaci február 2019 predložiť návrh na vydanie stanoviska.

 

Vo veci žiadosti spoločnosti MARTYRE s.r.o. so sídlom Nitra, Štúrova 41 plánovanej Zmeny jestvujúceho areálu „Tabakárne“ prestavbou, prístavbou a nadstavbou na ubytovňu, parc.č. 1084/5, 1084/19, 1084/20, 1084/9  komisia nesúhlasí s plánovanou realizáciou zámeru zmeny jestvujúceho areálu na ubytovňu, nakoľko realizácia predmetného zámeru nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.

 

Vo veci žiadosti CBA Slovakia a.s. Lučenec, žiadosť o zmenu ÚP obce z dôvodu plánovanej realizácie výstavby predajne na prac.č. 1307 vo vlastníctve Vladimír Hrnčár, komisia nesúhlasí s vykonaním zmeny územnoplánovacej dokumentácie obce, nakoľko nehnuteľnosť parc.č. 1037 sa nachádza v ochrannom pásme pohrebiska podľa zákona č. 130/2010 Z.z. o pohrebníctve, pričom  v ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Ďalej je tu i obmedzenie z titulu existencie nadzemných VN rozvodov v zmysle zákona o energetike.

 

Vo veci žiadosti Ing. Pavol Strapko, Nitra o vyjadrenie k investičnému zámeru vybudovania IBV na nehnuteľnosti parc.č. 1070/5 ako i po podaní informácie starostu obce, že OZ obce Koniarovce  na svojom zasadnutí konanom dňa 11.1.2019, uznesením č. 9/2019 neschválilo využitie cesty parc.č. 79/3, k.ú. Koniarovce ako ani napojenie sa na inžinierske siete obce Koniarovce pre budúcich vlastníkov stavebných pozemkov na parc.č. 1070/4, k.ú. Výčapy-Opatovce, komisia nesúhlasí s realizáciou IBV na nehnuteľnosti parc.č. 1070/4 jednak z dôvodu absencie povolenia vjazdu na nehnuteľnosť parc.č. 1070/4, k.ú.Výčapy-Opatovce z nehnuteľnosti parc.č. 79/3, k.ú. Koniarovce ako i z dôvodu, že predmetná nehnuteľnosť parc.č. 1070/4, k.ú. Výčapy-Opatovce sa nachádza v extraviláne obce a predmetný zámer nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce.

 

Vo veci žiadosti Kataríny Kopčekovej, bytom V kúte 63/3B o prenájom časti pozemku parc.č. 399/50 vo vlastníctve obce Výčapy-Opatovce za účelom vybudovania autoumyvárne motorových vozidiel, komisia vyslovila stanovisko, že zámer využitia daného pozemku je v súlade s možnosťou jeho využitia, deklarovanou spoločnosťou SPP.

 

Okrem predmetných žiadostí sa komisia zaoberala aj následným využitím nehnuteľnosti parc.č. 374/18 o výmere 1011 m², časti nehnuteľnosti parc.č. 398, pričom členovia komisie sa stotožnili s vykonaním predaja nehnuteľnosti na účel IBV. Komisia odporúča vykonať potrebné úkony smerujúce k jej odpredaju a to  zadaním vypracovania GP na odčlenenie časti nehnuteľnosti parc.č. 398 ako i zadaním vypracovania znaleckého posudku a následného schválenia zámeru pripravovaného prevodu.

OZ berie na vedomie obsah zápisnice.

Hlasovanie za súhlas s predloženými stanoviskami:

Za:   6                    

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

Odpredaj motorového vozidla Praga V3S

Starosta obce predložil návrh na odpredaj motorového vozidla Praga V3S, rok výroby 1960, ktoré obec nadobudla v roku 2017 bezodplatne od Ministerstva vnútra SR vzhľadom na nevyužiteľnosť  s tým, že z odpredaja získané finančné prostriedky budú použité na zakúpenie funkčnej unimobunky na zberný dvor.

Hlasovanie za predložený návrh:

Za:   6                     

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

Informácia starostu obce

Starosta obce informoval poslancov, že vo vzťahu investičného zámeru spoločnosti  CBA Slovakia a.s. Lučenec, sa  s ním kontaktoval vlastník nehnuteľnosti parc.č. 1307 p. Vladimír Hrnčár, ktorému takisto ako predtým zástupcovi spoločnosti CBA bola podaná informácia o funkčnom využití predmetnej nehnuteľnosti s poukazom na zákon č.  130/2010 Z.z. o pohrebníctve  ako i z dôvodu existencie vedenia VN na predmetnej nehnuteľnosti. Ďalej informoval prítomných, že s p. Hrnčárom rokovali o možnosti odkúpenia časti tejto parcely  z dôvodu vybudovania odbočiska autobusov. Ing. Piterka predniesol návrh na prenájom parc. č. 399/50. Poslanci vyjadrili súhlas k zámeru prenájmu  nehnuteľnosti a uložili starostovi obce pripraviť potrebnú dokumentáciu k realizácii zámeru prenájmu nehnuteľnosti parc. č. 399/50.

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce.

Hlasovanie :

Za:   6                    

Proti:   0                 

Zdržal sa: 0

 

 1. Interpelácia

Starosta obce – informoval poslancov , že oslavy 780. výročia obce sa budú konať 15. 6.  a

16. 6. 2019 a vyzval ich aby predložili návrhy na program osláv.

 

 1. Diskusia

Diskusia prebehla ku každému bodu samostatne.

 

 1. Návrh na uznesenie

Uznesenia boli prednesené ku každému bodu samostatne. Všetky uznesenia boli schválené.

 

 1. Záver

     Na záver starosta obce Ing. Holúbek poďakoval prítomným za účasť a 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.

 

 

 

          Ing. Jozef Holúbek                                                     Ing. Jarmila Bernátová

              starosta obce                                                                prednostka OcÚ

 

 

 

Overovatelia:   Jaroslav Čulák                            

                        Erika Šebová                                 

 

 

Zapísala: Bc. Daša Dávidová

webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka