Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 14.2.2017 12:33:47

čistička odpadovych vôd

Dobrý deň, odpovedzte mi prosím na pár otázok,
- kde sa čistia v súčasnosti odpadové vody z obce, keď sa čistička označuje pojmom – bývala čistička odpadových vôd.

- bezprostredné okolie kompostárne je katastrofálne, snáď je možné tie kopy starého zhrnutého odpadu odstrániť?

Edita


 

Dobrý deň pani Edita,

vo veci Vami zaslaných príspevkov, k jednotlivým otázkam budem odpovedať stručne v jednej odpovedi.

K problematike ČOV (čistiarne odpadových vôd)

Obvodný úrad životného prostredia Nitra na základe žiadosti žiadateľa : Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra dňa 9.11.2012 vydal formou verejnej vyhlášky Oznámenie o začatí vodoprávneho konania A. Vodnej stavby „Výčapy-Opatovce – odvedenie odpadových vôd na ČOV Nitra“ a súčasne B. výstavby verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce na cudzom pozemku. Verejná vyhláška bola aj v zmysle zákonných lehôt zverejnená jednak na úradnej tabuli obce ako i na webovej stránke obce.
Predmetom tejto stavby financovanej zo zdrojov EÚ ako i zdrojov žiadateľa ZsVS, bolo odvedenie odpadových vôd z ČOV Výčapy-Opatovce, nakoľko technológia jestvujúcej ČOV nevyhovovala a následne bola odstavená z prevádzky. Vybudovanie tohto napojenia rieši odvedenie odpadových vôd z obcí Ľudovítová, Koniarovce, Horné a Dolné Lefantovce, Podhorany, Bádice, Jelšovce, Čakajovce a Lužianky do ČOV Nitra.
Zámer navrhovateľa ZsVS bol zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 16.02.2012 až 08.03.2012
Povolenie vodnej stavby stavebníkovi ZsVS bolo udelené Obvodným úradom životného prostredia Nitra. Toto rozhodnutie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce ako i webovej stránke obce v termíne od 14.01.2013 do 31.01.2013.
Tomuto konaniu predchádzalo ešte aj územné rozhodnutie a pod., ktoré siaha do roku 2009.
Rozhodnutím Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o ŽP zo dňa 15.12.2014 bolo povolené stavebníkovi Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra trvalé užívanie stavby. Rozhodnutie bolo zverejnené takisto na úradnej tabuli obce a webovej stránke v termíne od 05.01.2015 do 20.01.2015.
Toľko teda k tejto Vašej otázke.
V prípade potreby môžete vykonať aj nahliadnutie do dokumentácie na obecnom úrade.

K problematike Kompostárne

Výstavba kompostárne bola realizovaná v zmysle projektu Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber so sídlom Výčapy-Opatovce. V rámci projektu jedna časť, teda kompostáreň bola umiestnená na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, ale to asi nie je podstatné.
V predmetnom združení je členom 53 obcí z okresu Nitra a Topoľčany. Kompostáreň je teda spoločným majetkom združenia a nie majetkom obce. Prevádzkovanie kompostárne je vykonávané právnickou osobou, ktorej bolo vydané na túto činnosť povolenie. V danom prípade je to spoločnosť ENVI-GEOS Lužianky.
Čo sa týka kompostu, tento sa predávať nemôže, ale je rozdeľovaný jednotlivým obciam združenia. V prípade záujmu občanov obce je možné požiadavku predniesť na obecnom úrade. Následne bude dohodnutý možný odber kompostu, ktorý podľa dohovoru si musí zabezpečiť každá obec sama.
V našom prípade bola zavedená prax, že občan keď vyniesol bioodpad na kompostáreň si mohol aj zobrať následne domov kompost. Na jeseň tak bolo robené spôsobom, že pred kompostáreň boli podľa potreby navezené kopy, odkiaľ si občania tento mohli brať.
Toľko k tejto Vašej otázke.
V prípade potreby ma môžete kontaktovať aj osobne prípadne telefonicky.


K problematike Úpravy, resp. rekonštrukcie POH rieky Nitra
Určite Vám neunikla pozornosť, že táto súvisí aj s plánovaným zámerom resp. prebiehajúcou výstavbou v Priemyselnom parku Nitra.
Dňa 02.02.2017 bol obcou obdržaný zámer Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, OZ Piešťany, pod názvom „Čakajovce – Koniarovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 68,550 - 76,920“.
Zaslanie zámeru je zverejnené na úradnej tabuli obce ako i na webovej stránke obce. Súčasne sa tam nachádza uvedený link na stránku, kde sú sprístupnené aj relevantné informácie.
Toľko k tejto Vašej otázke.
V prípade potreby nahliadnutie resp. naštudovanie tohto zámeru môžete vykonať aj na obecnom úrade.

Vaše prípadné ďalšie otázky môžete formulovať aj do jedného podania.

S úctou

Ing. Jozef Holúbek, starosta obce

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka