Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

Obec Výčapy – Opatovce vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 o miestnych daniach na území Obce Výčapy - Opatovce.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/2017 o miestnych daniach na území Obce Výčapy - Opatovce.

 

Vyrubovanie dane

Správca dane vyrúbi daň z nehnuteľností daňovým výmerom. Daň nižšiu ako 3,- € správca dane nevyrúbi ani nebude vyberať.

 

Platenie dane

Správca dane určuje, že vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to:
I. splátka - v termíne do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia,
II. splátka - v termíne do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia.

Daň možno zaplatiť aj jednorázovo.
Pri neskorej úhrade dane z nehnuteľností, správca dane vyrúbi sankčný úrok.
Daň možno platiť:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Výčapy – Opatovce
b) prevodným príkazom na účet správcu dane č. 8003994/5200 (variabilný symbol je číslo platobného výmeru)
c) poštovou poukážkou.

 

Zníženie dane

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov u týchto stavieb na bývanie a bytov:

a) 50 % daňovej povinnosti zo stavby na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie a sú ich výlučnými užívateľmi,
b) 50 % daňovej povinnosti z garáže vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia pre osobné motorové vozidlo používané na ich dopravu.

Daňovník, ktorého sa týka zníženie dane zo stavieb si je povinný uplatniť nárok na zníženie dane zo stavieb v priznaní k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia.


 
Tlacivo DzN.pdf(1.6 MB)Tlacivo DzN.pdf

KONTAKT

Mgr. Lujza BALKOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 51
E-mail: lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk
 


 


 
webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka