Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Daň za ubytovanie

Daň za ubytovanie

Obec Výčapy – Opatovce vyberá daň za ubytovanie základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2017 o miestnych daniach na území Obce Výčapy – Opatovce.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je vlastník resp. prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Základom dane je počet prenocovaní.

Sadzba dane na celom území obce Výčapy – Opatovce 0,50 EUR na osobu a prenocovanie.

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania zariadenia, ktoré poskytuje služby prechodného ubytovania. Začatie prevádzky ubytovacieho zariadenia je vlastník resp. prevádzkovateľ zariadenia povinný oznámiť na referáte správe daní Obce Výčapy – Opatovce a to do 30 dní od začatia prevádzky. Súčasťou oznámenia o začatí prevádzky ubytovacieho zariadenia je i doklad na základe ktorého sa prechodné ubytovanie poskytuje.

Zmenu daňovej povinnosti alebo jej zánik oznámi vlastník resp. prevádzkovateľ zariadenia správcovi dane do 15 dní odo dňa kedy táto skutočnosť nastala (tlačivo dole na stiahnutie).

Platenie dane
Platiteľ dane je povinný podať Štvrťročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie (tlačivo dole na stiahnutie) správcovi dane v termíne do 15 dní po ukončení štvrťroka a do tohto termínu aj daň uhradiť na účet správcu dane č. SK71 5200 0000 0000 0800 3994, vedený v pobočke OTP Banka, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 153, alebo v hotovosti pri platbách do 300 € zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby za daň.

Miestna daň za ubytovanie sa nevyrubuje rozhodnutím.

Vyplnené Štvrťročné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie je platiteľ dane povinný predložiť aj v prípade, že v sledovanom období odplatné prechodné ubytovanie neposkytoval.


 

KONTAKT

Mgr. Lujza BALKOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 51
E-mail: lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk
 


 
webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka