Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Výčapy – Opatovce vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí odpady, ktoré vznikajú na území obce Výčapy – Opatovce.

 

Sadzba poplatku

FYZICKÁ OSOBA - sadzba poplatku pre fyzickú osobu je vo výške 0,0493 € za osobu a kalendárny deň, čo predstavuje čiastku 18,00 € na jeden kalendárny rok.

PRÁVNICKÁ OSOBA - výška poplatku pri zavedenom množstvovom zbere komunálneho odpadu pre právnické osoby predstavuje sumu 0,010 € za liter komunálneho odpadu. Celková výška sa vypočíta ako súčin frekvencie vývozov, výšky poplatku a objemu smetnej nádoby. Podľa počtu a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník používa pri frekvencii vývozov 1 x 14 dní, t. j. 26 vývozov za rok, to predstavuje:

Objem nádoby v litroch Poplatok pri frekvencii 26 vývozov na rok
 
    110 l nádoba   28,60 €    
    120 l nádoba   31,20 €    
    240 l nádoba   62,40 €    
1 100 l nádoba 286,00 €    

 

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a uviesť:

 • meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (identifikačné údaje), v prípade určeného zástupcu ostatných členov domácnosti uviesť identifikačné údaje týchto členov;
 • údaje rozhodujúce na určenie poplatku;
 • ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú  zníženie alebo odpustenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní, keď tieto nastali.

 

Platenie poplatku

Platiteľ je povinný uhradiť poplatok v 2 rovnomerných splátkach a to:
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
II. splátka do 30. júna bežného roku, za ktorý sa poplatok vyrubuje.

Poplatok je možné uhradiť aj jednorázovo.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti v pokladni Obecného úradu Výčapy – Opatovce,
b) prevodným príkazom na účet správcu poplatku č. 8003994/5200 (variabilný symbol je číslo platobného výmeru), IBAN: SK71 5200 0000 0000 0800 3994
c) poštovou poukážkou.

 

Odpustenie poplatku

Obec na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Výčapy – Opatovce.

Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce Výčapy – Opatovce a to:

 • potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku (študenti SŠ a VŠ, nadstavbových štúdií s prechodným pobytom v mieste školy)
 • potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte príp. potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydliska, obyvatelia s prechodným pobytom, vodiči kamiónovej prepravy)
 • potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, pracovné víza
 • potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, detskom domove, domove dôchodcov, reedukačnom zariadení, dlhodobej hospitalizácii
 • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody
 • potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách
 • iné doklady, v ktorých je uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká

V prípade, že doklady  nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k ním preložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. decembra príslušné zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. Žiadosť je možné si vyplniť na obecnom úrade alebo stiahnuť z internetovej stránky obce.

Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči obci.

 

Zníženie poplatku

Obec na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku zníži poplatok o 30% ak:

 • poplatník študuje mimo obec a k žiadosti o zníženie poplatku predloží  potvrdenie o návšteve školy spolu s dokladom o zaplatení poplatku v mieste štúdia alebo v mieste internátneho ubytovania
 • poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na území obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa a doklad preukazujúci zaplatenie poplatku v inej obci resp. v mieste ubytovania
 • poplatník je osamelo žijúci občan, ktorý k 1. januáru príslušného roku dovŕšil 80 rokov a viac
 • preukáže, že v zdaňovacom období je fyzickou osobou v hmotnej núdzi. Túto skutočnosť preukazuje právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. Žiadosť je možné si vyplniť na obecnom úrade alebo stiahnuť z internetovej stránky obce.

Nárok na uplatnenie zníženia poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči obci.

 

Vrátenie poplatku

Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

 • splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa keď tieto zmeny nastali (napr. zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)
 • predložením dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade na území inej obce v SR.

 

KONTAKT

Mgr. Lujza BALKOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 51
E-mail: lujza.balkova@vycapy-opatovce.sk


 
webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka