Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpustenie a zníženie poplatku za komunálne odpady

ODPUSTENIE, ZNÍŽENIE A VRÁTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Odpustenie poplatku

1. Správca dane na základe písomnej žiadosti odpustí poplatok za komunálne odpady poplatníkovi, ktorý preukáže, že sa v zdaňovacom období viac ako 90 dní nezdržiaval alebo sa nezdržiava na území obce.

2. Poplatník k žiadosti o odpustenie poplatku predloží aktuálne a hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo územia obce a to: 

a)  potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku (študenti SŠ a VŠ, nadstavbových štúdií s prechodným pobytom v mieste školy)

b)  potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte príp. potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu (pracovníci s výkonom práce mimo trvalého bydliska, obyvatelia s prechodným pobytom, vodiči kamiónovej prepravy)

c)  potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní pracovného pomeru, potvrdenie o štúdiu v zahraničí, pracovné víza

d)  potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb, detskom domove, domove dôchodcov, reedukačnom zariadení, dlhodobej hospitalizácii

e)  potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody

f)   potvrdenie o výkone služby v ozbrojených silách

g)  iné doklady, v ktorých je uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum, kedy nárok na odpustenie zaniká

3. V prípade, že doklady  nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné k ním preložiť aj preklad.

4. Doklady nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31. decembra príslušné zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká. Žiadosť dolu na stiahnutie.

6. Nárok na uplatnenie odpustenia poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči obci.

 

Zníženie poplatku

1. Správca dane na základe písomnej žiadosti a predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia poplatku za komunálne odpady zníži poplatok o 30% ak:

a) poplatník študuje mimo obec a k žiadosti o zníženie poplatku predloží  potvrdenie o návšteve školy spolu s dokladom o zaplatení poplatku v mieste štúdia alebo v mieste internátneho ubytovania

b) poplatník sa v pracovných dňoch z dôvodu pracovnej činnosti nezdržiava na území obce a k žiadosti o zníženie poplatku predloží doklad o zamestnaní od zamestnávateľa a doklad preukazujúci zaplatenie poplatku v inej obci resp. v mieste ubytovania

c) poplatník je osamelo žijúci občan, ktorý k 1. januáru príslušného roku dovŕšil 80 rokov a viac

d) preukáže, že v zdaňovacom období je fyzickou osobou v hmotnej núdzi. Túto skutočnosť preukazuje právoplatným rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.  

2. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31. decembra príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká. Žiadosť dolu na stiahnutie.

3. Nárok na uplatnenie zníženia poplatku poplatníkovi nevzniká ak nemá vysporiadané finančné záväzky voči obci.

 

Vrátenie poplatku 

1. Správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.

2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

a) splnenie oznamovacej povinnosti o zániku poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa keď tieto zmeny nastali (napr. zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti a pod.)
b) predložením dokladu o splnení poplatkovej povinnosti a dokladu o úhrade na území inej obce v SR.


 
webygroup

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

ÚvodÚvodná stránka