Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 1.3.2015 11:50:59

Otázky na starostu

Na obecnej stránke som sa dočítala, že obec kupuje nejaké pozemky.

Pýtam sa :

Načo sú obci tieto pozemky, nie sú to peniaze za ich kúpu zbytočne vyhodené? Myslím, že by sa dali rozumnejšie peniaze použiť.
O vykúpení pozemkov občanov obce informujete.
Nikde som sa však nedopátrala začo bol predaný pozemok pri cintoríne v Opatovciach. Predal sa novému majiteľovi nato, aby tam vznikla skládka ako pri ihrisku?
Načo sa tieto peniaze použili? Nemohol sa pozemok použiť na výstavbu napríklad detského ihriska alebo podobne?
Ešte k zverejneným dlžníkom. Som zato aby sa peniaze od nich vymáhali súdnou cestou. Pokial nesplatia svoje dlhy nech sa im smeti nevyvážajú. Prečo by ostatný mali na nich doplácať. Keby neplatili napríklad za elektriku určite by ich už elektrikári odpojili.

Marika


 

Dobrý deň pani Marika

Vo veci Vami zaslaných otázok do diskusie podávam nasledovné odpovede :

K otázke kúpy nehnuteľností :
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 23.2.2015 schválilo odkúpenie pozemkov :

1. Spoluvlastníckeho podielu ½ parcely registra EKN parc.č. 211/1, vedenej ako záhrady o výmere 667 m², teda odkúpenie polovice pozemku o výmere 333,5 m² za cenu 4850.-EUR. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke obce. Dôvod zámeru kúpy : Obec je spoluvlastníkom predmetného pozemku . V zmysle pripravovaného zámeru obce na obdobie rokov 2014 – 2020 má obec v úmysle na predmetnej nehnuteľnosti v nastávajúcom programovacom období realizovať investičné zámery.
Z katastrálnej mapy si viete zistiť, že pozemok sa nachádza pod kostolom. V tejto lokalite ako aj na lúkach súčasťou ktorých je aj miestny potom, v rámci deklarovaných zámerov obce v programovacom období 2014-2020 je plánovaná revitalizácia tohto územia. Súčasťou by malo byť vyčistenie potoka aj ako súčasti zberného systému na prívalovú dažďovú vodu, vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny s cyklistickou trasou a prvkami mobiliáru.

2. Odkúpenie parciel registra CKN parc.č. 1073/5 o výmere 1194 m² a parc.č.1073/6 o výmere 742 m². Zámer bol takisto zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na webovej stránke v sídle obce. Dôvod zámeru kúpy: Uvedené nehnuteľnosti v BSM Tibora Molnára a manž. Vladimíry sú predmetom predaja. Z pohľadu plánovaných investičných zámerov obce a navrhovaných zmien ÚPO Výčapy-Opatovce sa kúpa javí ako perspektívna z dôvodu následného zriadenia prístupovej komunikácie k pozemkom nachádzajúcim sa v tejto lokalite, čím sa vytvorí priestor pre realizáciu následnej IBV.

Tu si dovoľujem ďalej povedať, čo potvrdzuje aj prognóza demografického vývoja obyvateľstva, že v dôsledku poklesu plodnosti a rastu úmrtnosti nastal v obci mierny útlm demografických trendov. Nakoľko obec má dobrú dopravnú polohu, pri dobre realizovanej bytovej politike a tým pozitívneho migračného prírastku možno počítať so stabilizáciou počtu obyvateľstva. Počet obyvateľov obce má následnej jednak vplyv na výšku podielových daní obci poskytovaných zo štátneho rozpočtu a v neposlednom rade aj na vlastné daňové príjmy. Keďže obec nedisponuje s pozemkami, ktoré by sa dali momentálne využiť na IBV, je potrebné hľadať iné alternatívy. Je to problematika na širšie diskusiu. Suma sumárum, pre ďalší kladný vývoj obce je potrebné zabezpečiť bytovú politiku, jednak pre zachovanie počtu obyvateľstva resp. prírastku, čo sa následne premietne aj na oblasti napr. školstva a pod..

Súhlasím s Vami, že peniaze sa dajú použiť na rôzne účely. Ako starostovi obce sú mi občanmi predkladané na riešenie rôzne ich problémy ako napr. požiadavka na dobudovanie siete verejnej kanalizácie, požiadavka na rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov, požiadavka na výstavbu telocvične a pod. . Som si vedomý, že je potrebné riešiť aj tieto problémy. Bytová politika v rámci zachovania počtu obyvateľov v obci by však mala patriť k prioritám. Ako som už uviedol, počet obyvateľov v obci a podobne je to aj v prípade ZŠ a MŠ, počty detí navštevujúcich či ZŠ alebo MŠ, dá sa povedať sú hlavným faktorom pre pridelenie finančných prostriedkov od štátu. Obdobne tieto počty patrili a aj budú patriť k posudzovaným faktorom v rámci žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU.

K otázke pozemku pri opatovskom cintoríne. Pozemok nebol vo vlastníctve obce ale Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Všetkých svätých, Výčapy-Opatovce. Na pozemok viaznu obmedzenia jednak z titulu VN nadzemného vedenia v zmysle zákona o energetike ako aj obmedzenia z titulu ochranného pásma pohrebiska v zmysle zákona o pohrebníctve. V zmysle zákona o pohrebníctve v ochrannom pásme je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené územným plánom obce pred dátumom 1. november 2005. V zákone sa ďalej hovorí, že v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. Odpoveď k časti otázky týkajúcej sa ceny pozemku musíte hľadať teda u predávajúceho resp. kupujúceho.

K otázke zverejnenia dlžníkov. V prípade, že občania v termíne určenom rozhodnutím o vyrubení dane resp. poplatku, neuhradia daň resp. poplatok, obec občanom zasiela výzvu na zaplatenie s určením termínu na zaplatenie. V prípade, že občania nerešpektujú túto výzvu, následne zasiela ďalšiu výzvu, tak ako to upravuje zákonný postup. V prípade nerešpektovania výziev správcu dane /obec/ daňovníkom /občan obce/, po vyčerpaní všetkých zákonných možností na uplatnenie úhrady pohľadávok, môže obec pristúpiť k odstúpeniu vymáhania pohľadávok exekútorom. Tu je treba povedať, že v prípade exekúcie sa tu navyšujú poplatky súdneho exekútora.

Toľko z moje strany k Vašim dotazom.

V prípade nejasností ma môžete kontaktovať osobne, telefonicky alebo mailom na mailovú adresu : starosta@vycapy-opatovce.sk.

S pozdravom

Jozef Holúbek

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka