Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Výčapy Opatovce

Aktuálne oznamy

Oznámenie o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 Vytlačiť
 

erb obce

Obec Výčapy – Opatovce v súlade s ustanovením článku 6 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy – Opatovce č. 6/2016 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Výčapy – Opatovce zverejňuje

oznámenie o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2020

Oprávneným žiadateľom o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, občianske združenie, ktoré má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce a to na podporu všeobecne  prospešných  služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Rozsah všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešný účel upravuje článok 2 VZN.

Žiadateľ je povinný vyplniť žiadosť podľa podmienok stanovených VZN. V prípade neúplnej žiadosti, resp. nesprávne vyplnenej žiadosti, komisia písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí náhradnú sedem dňovú lehotu na doplnenie žiadosti. Ak nebude žiadosť doplnená v uvedenej náhradnej lehote, nebude tejto žiadosti vyhovené. Obec je oprávnená dodatočne požadovať od žiadateľa aj ďalšie písomné dokumenty potrebné na kvalifikované posúdenie podanej žiadosti.

Dotácie je možné poskytnúť predovšetkým na :
a) záujmovo – umeleckú činnosť a kultúrne aktivity
b) rozvoj telovýchovných a športových aktivít
c) rozvoj výchovy a vzdelávania

d) zlepšenie kvality a ochrany životného prostredia

Dotácia sa neposkytne :

  1. žiadateľovi, ktorý nemá vyrovnané záväzky voči Obci Výčapy – Opatovce, daňovému úradu a poisťovniam,
  2. žiadateľovi, ktorého žiadosť nespĺňa náležitosti stanovené týmto nariadením,
  3. žiadateľovi, ktorý v uplynulom období 5 rokov akýmkoľvek spôsobom porušil zmluvné podmienky pri použití dotácie,
  4. na činnosť politických strán alebo hnutí.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na :

  1. nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
  2. refundáciu výdavkov uhradených v uplynulých rokoch,
  3. splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
  4. výšky DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH podľa príslušných právnych predpisov,
  5. obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie.

Žiadosť o poskytnutie dotácie podáva žiadateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor je k dispozícii priamo na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce www.vycapy-opatovce.sk. Žiadosť musí podpísať štatutárny zástupca žiadateľa.

Žiadosť sa podáva osobne alebo poštou na adresu: Obec Výčapy – Opatovce, Výčapská 467/14, 951 44 Výčapy – Opatovce v  termíne do 31. októbra 2019.

Žiadosť podaná po stanovenom termíne nebude posudzovaná.

Pri posudzovaní podanej žiadosti a navrhovanej výšky dotácie sa prihliada na účel použitia ako i na hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Dotácie z rozpočtu obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

Ing. Jozef Holúbek

starosta obce


 
 

Súbory na stiahnutie:

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Harmonogram_vyvozu_2019.pdf(623.7 kB)Harmonogram_vyvozu_2019.pdf

Cestovný poriadok autobusov a vlakov

Cestovny_poriadok_Nitra-Lefantovce_od_9.12.2018.pdf(785 kB)Autobusové spojenie: Nitra - Lefantovce
Cestovny_poriadok_Nitra-Topoľčany_od_1.7.2018.pdf(99.1 kB)Autobusové spojenie: Nitra - Topoľčany
webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka