Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom hrobového miesta

Prenájom hrobového miesta

Prevádzkovateľom pohrebísk v našej obci je Obec Výčapy - Opatovce. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta.

Nájomné zmluvy na hrobové miesta
Obec Výčapy - Opatovce, ako prevádzkovateľ pohrebísk (cintorínov) oznamuje týmto občanom, že nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Preto vyzývame hlavne tých občanov, ktorí majú svojich zosnulých príbuzných pochovaných na výčapskom cintoríne, aby si vo vlastnom záujme prišli na obecný úrad uzavrieť nájomnú zmluvu za užívanie hrobového miesta.

Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov a výška nájomného a rozmery hrobového miesta:
- za jednohrob     20,- € 
(120 x 245 cm)
- za dvojhrob       40,- €  (210 x 245 cm)
- za trojhrob         60,- €  (290 x 245 cm)
- za detský hrob  10,- €  (60 x 100 cm)
- urnové miesto   20,- €  (80 x 80 cm)
- hrobka             100,- €  (130 x 300 cm)
- hrobka             150,- €  (200 x 300 cm)

Pri uzavretí zmluvy je potrebné ako prvý krok na mape cintorína identifikovať príslušné miesto, následne na toto hrobové miesto poverená pracovníčka vytvorí nájomnú zmluvu a nájomca uhradí nájomné v príslušnej výške. Nájomnú dobu je možné predlžovať a to zaplatením nájomného na ďalšie obdobie. Hrobové miesta, ku ktorým sa nebude nikto hlásiť, budú formou verejnej vyhlášky ponúknuté ako voľné hrobové miesta pre záujemcov.
Súčasne žiadame občanov, hlavne tých, ktorí majú na hroboch svojich blízkych len kríž, z ktorého už nie je možné vyčítať dáta zosnulého, aby podľa svojich možností priniesli so sebou aj údaje aspoň o dátume narodenia a úmrtia dotyčného zosnulého.

Nájomca hrobového miesta je povinný:
- zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta, dodržiavať čistotu a udržiavať aj okolitý priestor kosením po celom obvode hrobového miesta,
- označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným symbolom,
- oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest,
- požiadať o súhlas prevádzkovateľa pohrebiska na umožnenie akýchkoľvek úprav na hrobovom mieste, vybudovania stavby na pohrebisku (náhrobku, pomníku, rámu),
- tento súhlas nenahrádza súhlas stavebného úradu, pokiaľ je podľa osobitných predpisov potrebný,
- triediť a ukladať odpad na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska do kontajnerov,
- ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál, zemina a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť,
- pri úpravách hrobového miesta nenarušiť estetický vzhľad pohrebiska,
- riadiť sa podmienkami zakotvenými v prevádzkovom poriadku pohrebiska pri realizácii stavby, alebo inej úprave.

Práce na pohrebisku
Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní podnikatelia na žiadosť nájomcu hrobového miesta, len po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska. Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Na povolení sú vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje prevádzkovateľovi pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste. Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia prác.
Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.
Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta tu dole.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vopred schválené podmienky:
- každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi,
- prácu na hrobovom mieste môže vykonávať len ak sa mu nájomca hrobového miesta preukáže povolením na práce od prevádzkovateľa, toto povolenie nájomca odovzdá zhotoviteľovi,
- zhotoviteľ sa pri vstupe na pohrebisko preukáže prevádzkovateľovi povolením na práce,
- predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi,
- po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska,
- zakazuje sa uskladňovať do cintorínskych kontajnerov akýkoľvek stavebný odpad,
- nedovoľuje sa svojvoľné umiestňovanie lavičiek k jednotlivým hrobom,
- zakazuje sa v okolí hrobu vysádzať stromy a kríky bez súhlasu prevádzkovateľa,
- výrub stromov je možný len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

Dôrazne upozorňujeme nájomcov hrobových miest, aby dodržiavali rozmery hrobových miest.

V prípade, ak nájomca nemá záujem o nájom hrobového miesta, môže sa ho zriecť. V tomto prípade je potrebné vyplniť tlačivo Zrieknutie sa hrobového miesta (dole na stiahnutie) a doručiť ho na obecný úrad. 


 

KONTAKT

Ing. Lucia AUGUSTÍNEKOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 51
E-mail: lucia.augustinekova@vycapy-opatovce.sk 


 
webygroup

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka