Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

POTREBNÉ DOKLADY:

Ak občan má na území Slovenskej republiky evidovaný trvalý pobyt, predkladá ohlasovni pri hlásení pobytu platný občiansky preukaz, ak občiansky preukaz nemá (skončila platnosť, stratený, odcudzený), občan predkladá pri hlásení pobytu ohlasovni "Potvrdenie o občianskom preukaze".

Ak občan nemá na území SR evidovaný trvalý pobyt, predkladá pri hlásení pobytu ohlasovni platný cestovný doklad SR, ak cestovný doklad nemá (skončila platnosť alebo nie je vydaný), občan predkladá ohlasovni osvedčenie o štátnom občianstve SR.

Občan pri hlásení pobytu predkladá doklad o vlastníctve budovy alebo jej časti. Pre účely hlásenia pobytu sa za doklad o vlastníctve považuje výpis z listu vlastníctva alebo rozhodnutie o povolení vkladu. Platnosť uvedených dokladov nie je pre účely hlásenia pobytu časovo ohraničená, predkladaný doklad sa považuje za platný, ak sú údaje v ňom uvedené aktuálne a platné.

Občan pri hlásení pobytu predkladá písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, alebo ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka, alebo ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci prejavia súhlas s prihlásením občana svojim podpisom osobne pred zamestnancom ohlasovne priamo na prihlasovací lístok k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu.


 

KONTAKT

Ing. Jarmila BERNÁTOVÁ
Telefón: 037 / 77 951 50
Mobil: 0908 726 873
E-mail: jarmila.bernatova@vycapy-opatovce.sk
 


 
webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka