Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1. januára 2018

(výber z položiek sadzobníka, ktoré obsahujú úkony a konania, za ktoré poplatky vyberá obec)

podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba - 16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie - 165,50 erua


Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu - 2 eura
b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí - 5 eur
c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu,výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
     - v slovenskom jazyku - 2 eura
     
- v cudzom jazyku - 3 eurá
d) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike - 9,50 eura


Položka 3

1. Osvedčenie:
a) podpisu na listine, alebo na jej rovnopise, za každý podpis - 2 eura
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis - 5 eur
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenie zahraničných verejných listín (apostilla) - 10 eur
2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov - 2 eura


Položka 16

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 eura


Položka 17

Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - 10 eur


Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20 eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 70 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 eur
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200 eur

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka:
a) ročný - 7 eur
b) trojročný - 17 eur

 

Položka 59

a/Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia, alebo rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia 
1. pre fyzické osoby - 40 eur
2. pre právnické osoby - 100 eur
b/ Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20 eur


Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
     1. na stavbu rodinného domu - 50 eur
     2. na stavbu bytového domu - 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
     1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 -  25 eur
 
    2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50 eur

c)  na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
     1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 35 eur
     2. bytových domov - 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
     1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30 eur
     2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30 eur
     3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30 eur
     4. na spevnené plochy a parkoviská - 30 eur
     5. na stavby s doplnkovou funkciouk týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
     1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50 eur
     2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50 eur
     3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 50 eur
     4. naspevnenéplochyaparkoviská - 50 eur
     5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane - 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200 eur 
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600 eur 
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800 eur
nad 10 000 000 eur - 1000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50 eur

 

Položka 60 a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
     1. právnickú osobu - 100 €
     2. fyzickú osobu - 30 €

b) Žiadosť o zmenu doby trvania
     1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2  - 60 eur
   
 2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 - 150 eur 

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
     1. právnickú osobu - 50 eur
     2. fyzickú osobu - 20 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - 30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
     1. právnickú osobu - 30 eur
     2. fyzickú osobu - 10 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenie telekomunikačného zariadenia - 80 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia  stavby - 10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe - 30 eur

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 10 eur

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby - trojnásobok sadzby určenej v položke 60


Položka 62

a) Žiadosť o povolenie:
     1.  na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 - 30 eur
     2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre
         - fyzickú osobu - 20 eur
         - právnickú osobu - 50 eur
     3. terénnych úprav pre
          - právnickú osobu - 100 eur
          - fyzickú osobu - 20 eur


Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
    1. rodinný dom - 35 eur
    2. bytový dom - 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
     1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25 eur
     2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
      1. rodinných domov a stavieb naindividuálnu rekreáciu - 25 eur
      2. bytových domov - 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 20 eur
      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 20 eur
      3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 20 eur
     4. na spevnené plochy a parkoviská - 20 eur
     5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
      1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30 eur
      2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnúsieť - 30 eur
      3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30 €
     4. na spevnené plochy a parkoviská - 30 eur
     5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,sklady - 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) - 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane - 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 530 eur
nad10 000 000 eur - 660 eur

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20m2 - 50 eur


 
webygroup

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka