Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Diskusia

Vitajte na diskusnom fóre obce Výčapy - Opatovce

Po viacročnom fungovaní obecného portálu www.vycapy-opatovce.sk sme pristúpili k vytvoreniu verejnej diskusie, ktorá bude slúžiť na vyjadrenie názorov našich občanov. Dúfame, že táto diskusia pomôže poukázať na problémy, ktoré vás trápia a my sa ich budeme snažiť vyriešiť. Samozrejme, ak to bude v našich silách.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí Obecnému úradu Výčapy - Opatovce. Za týmto účelom treba kontaktovať priamo zamestnancov Obecného úrad Výčapy – Opatovce na info@vycapy-opatovce.sk alebo podatelna@vycapy-opatovce.sk

Spôsob prispievania

Diskusia sa bude riadiť pravidlami, ktoré budú umožňovať neanonymným prispievateľom uverejňovať príspevky bez cenzúry. Anonymné príspevky budú podliehať schvaľovaniu administrátorom.

Neanonymné príspevky

Návštevníci stránky majú možnosť sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára REGISTROVAŤ. Diskutujúci môžu používať vlastné užívateľské mena – nicky. Neanonymné príspevky nebude administrátor schvaľovať. Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s pravidlami diskusie budú vymazané. Používateľom, ktorí pravidlá diskusie budú porušovať systematicky a pravidelne bude zablokovaný prístup.

Anonymné príspevky

Do diskusie nebudú automaticky zaraďované anonymné príspevky Anonymne príspevky bude administrátor schvaľovať podľa stanovených pravidiel a vyhradzuje si tiež právo neuverejniť príspevky obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Pravidlá diskusie

Do diskusie nebudú zaraďované príspevky:

  • porušujúce platné zákony Slovenskej republiky,
  • obsahujúce vulgárne, zosmiešňujúce a hanlivé výrazy,
  • výrazy, ktoré by vzbudzovali verejné pohoršenie,
  • porušujúce autorský zákon,
  • podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči jednotlivcovi alebo skupine osôb,
  • obsahujúce reklamu a propagujúce komerčné služby a produkty,
  • obsahujúce osobné a citlivé údaje občanov,
  • obsahujúce dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého mena dotknutého.

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva (prezývky, alebo skutočného mena). Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor. Administrátor stránky nie je zodpovedný za obsah, jazykovú a štylistickú úpravu príspevku, avšak je zodpovedný za riadenie diskusie.


 
pridané 25.11.2018 16:42:13

skládka

chcel by som vedieť prečo sa skladuje rôzny odpad v areály družstva a či je legálny alebo divoký

red fox


 

Dobrý deň, vo veci Vášho príspevku Vám oznamujem nasledovné:

Dňa 1. marca 2018 bol vykonaný zamestnancami Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, štátny dozor u organizácie PPD Výčapy-Opatovce na základe podnetu zo dňa 09.02.2018.

Nakoľko táto, dovolím si ju nazvať nelegálna činnosť zo strany PPD pokračovala i naďalej, Okresnému úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie bola zaslaná žiadosť o sprístupnenie informácie o stave vybavenia vykonaného štátneho dozoru.
Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z.z., Obci Výčapy-Opatovce bola doručená elektronicky dňa 13.11.2018 a to v nasledovnom znení, citujem:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že PPD Výčapy-Opatovce vykonalo na parc.č. 1/1 v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava terénne úpravy, a to zavezením predmetnej parcely stavebným odpadom a výkopovou zeminou. Predmetnými terénnymi úpravami sa vyrovnal terén, ktorý bol mierne svahovitý. V niektorých miestach došlo k navozeniu odpadom až do výšky cca 2,5 – 3,0 m. Terénne úpravy boli vykonané na ploche cca 40 x 60 m.
Z predmetnej kontroly bol dňa 07.03.2018 spísaný protokol o kontrole, kde bolo skonštatované, že kontrolovaný subjekt porušil § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch tým, že vykonával bez súhlasu podľa§ 97 ods. 1 alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje, a to podľa § 97 ods. 1 písm. s) – súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu.
Na základe vykonanej a prerokovanej kontroly mal kontrolovaný subjekt navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Dňa 14.03.2018 kontrolovaný subjekt predložil návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a to – odstránenie navezených kôp stavebného odpadu a vyrovnanie terénu do roviny do konca apríla 2018 a odstránenie veľkých kusov betónov a stavebných odpadov popri svahu navozenej zeminy do konca apríla 2018. Dňa 09.07.2018 predložil kontrolovaný subjekt prehlásenie o odstránení zistených nedostatkov s priloženou fotodokumentáciou.
Okresný úrad Nitra začne konanie o uložení pokuty za predmetné porušenie do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel podľa § 117 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetné konanie je Okresným úradom Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, vedené pod sp.zn.: OU-NR-OSZP3-2018/041948-02-F32.

S pozdravom

Jozef Holúbek, starosta obce

webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka