Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Verejná vyhláška - zmena stavby pred dokončenímVytlačiť
 

erb vycapy opatovce - kópia.jpg

OBEC VÝČAPY - OPATOVCE

  951 44 Výčapy - Opatovce

Č.j. 00219/2019-272-02-Žá
Výčapy - Opatovce dňa 11.06.2019

Vec: Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením  

 

R O Z H O D N U T I E

Verejná Vyhláška

 

Stavebníčka Veronika Hanusová, bytom Hlavná 645/99, Výčapy - Opatovce  požiadala dňa 14.03.2019 o povolenie zmeny stavby „Rodinný dom “, na ktorú stavebný úrad Obec Výčapy  - Opatovce vydal stavebné povolenie dňa 23.10.2018 pod č. 1303/2017-00526-07-Žá.

 

Obec Výčapy - Opatovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), po preskúmaní podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov, stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi a rozhodol takto:

zmena nedokončenej stavby sa

p o v o ľ u j e

v rozsahu

- rodinný dom - nad časťou RD (kuchyňa s obytnou miestnosťou) bude zrealizované obytné  poschodie, zrealizované bude schodisko, na II. NP bude oddychová zóna, pracovňa, šatník,  príslušenstvo, max. výška RD bude  +7,630 m od  + - 0,000.

umiestnenej na pozemku parc. č. 1231/2 a 1231/10, 1250/7, 1262/4

katastrálne územie Výčapy - Opatovce,

ku ktorým má stavebníčka :

parc.č.  1231/2, 1231/10 vlastnícke právo na základe LV č. 3114

parc.č.  1250/7, 1262/4 napojenie na verejné inžinierske siete.


 
 

Dokumenty na pripomienkovanie Vytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpgNávrh:

- Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy - Opatovce č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Výčapy – Opatovce
- Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy - Opatovce č. 3/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Pripomienky môžete zasielať do 24. júna 2019 na starosta@vycapy-opatovce.sk


 
 

Verejná obchodná súťaž - odpredaj nákladného motorového vozidlaVytlačiť
 

erb vycapy opatovce - kópia.jpgOBEC  VÝČAPY – OPATOVCE
so sídlom Výčapská 467/14,  951 44  Výčapy – Opatovce

v zmysle článku 10 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy-Opatovce č. 2/2015 Zásady hospodárenia s  majetkom Obce Výčapy-Opatovce,   § 281  a  nasl. Obchodného  zákonníka  a   v   súlade  s uznesením  obecného  zastupiteľstva  Obce  Výčapy–Opatovce  č. 64/2019  zo  dňa 27. mája 2019

odpredáva nákladné motorové vozidlo formou obchodnej verejnej súťaže

1. Predmet súťaže
Nákladné motorové vozidlo PRAGA P V3S AUV 62 U.VODY vo vlastníctve Obce Výčapy-Opatovce. Automobil bol získaný ako prebytočný majetok štátu na základe rozhodnutia č. CPNR-OA-2016/007226-001 zo dňa 05. 09. 2016. Od uvedenej doby bolo vozidlo používané sporadicky na služobné účely – prepravu pevného materiálu. Vozidlo je bez evidenčného čísla a osvedčenia OEV.

Špecifikácia odpredávaného motorového vozidla
Druh vozidla:  nákladné vozidlo
Typ vozidla: PRAGA P V3S AUV 62 U.VODY
Výrobné číslo podvozku (VIN):  139094
Farba: Khaki
Rok výroby: 1960
Počet najazdených km:  5440 km


 
 

Ponuka na prenájom nehnuteľnostíVytlačiť
 

erb vycapy opatovce.jpgOBEC VÝČAPY – OPATOVCE
so sídlom Výčapská 467/14, 951 44  Výčapy – Opatovce

v zmysle § 9a ods.1 písm.a/ aods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov a v súlade uznesením Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch – Opatovciach č. 49/2019 zo dňa 15. apríla 2019

zverejňuje ponuku na prenájom nehnuteľnosti

orná pôda o výmere 3114m2, nachádzajúca sa na parcele č. 399/50,  zapísaná na LV č. 1310 pre katastrálne územie Výčapy – Opatovce, Obec Výčapy – Opatovce, vo vlastníctve Obce Výčapy – Opatovce v podiele 1/1.


 
 

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

erb vycapy opatovce - kópia.jpgOBEC  VÝČAPY – OPATOVCE
so sídlom Výčapská 467/14,  951 44  Výčapy – Opatovce

v zmysle § 9a ods.1 písm. a/,  zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov,  § 281  a  nasl. Obchodného  zákonníka  a v súlade  s uznesením Obecného zastupiteľstva vo Výčapoch–Opatovciach č. 49/2019 zo dňa 15. apríla 2019

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností

vo vlastníctve Obce Výčapy - Opatovce

Predmetom predaja sú nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Výčapy-Opatovce, spoluvlastnícky podiel 1/1, zapísané na LV č. 1310 a to :

  • pozemok  parcely  registra  C KN  č. 374/18  –  orná pôda  o  výmere  1011 m²
  • pozemok parcely registra C KN č. 398/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 576 m²
  • pozemok parcely registra C KN č. 398/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 306 m²

Všeobecná hodnota nehnuteľností stanovených podľa Znaleckého posudku číslo 33/2019, vypracovaného znalcom Ing. Ľubošom Fuskom, ev. číslo znalca 910815 je stanovená na sumu :

parc.č. 374/18 na sumu 29.339,22 EUR, parc.č. 398/2 na sumu 9.290,88 EUR a parc.č.398/3 na sumu 4.935,78 EUR. Minimálna cena t.j. cena najnižšia, za ktorú sa na predaj ponúkajú vyššie uvedené nehnuteľnosti je 30.-EUR/m².


 
 

Zoznam daňových dlžníkovVytlačiť
 

erb vycapy opatovce - kópia.jpgObec Výčapy – Opatovce na základe Uznesenia č. 47/2019 obecného zastupiteľstva Obce Výčapy – Opatovce, podľa § 52 ods. a zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. decembra 2018. Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je Obec Výčapy – Opatovce, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembra predchádzajúceho roku, u ktorých je úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160,- € a u právnickej osoby 1 600,- €.


 
 
webygroup

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

ÚvodÚvodná stránka