Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

VEREJNÁ ÚRADNÁ TABUĽA

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

erb obceO B E C    V Ý Č A P Y – O P A T O V C E
Č.j. 726/2017-00349-06-Žá 
Výčapy – Opatovce dňa: 10.12.2018

Vec: stavebné povolenie na  stavbu právnickej osoby

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

V e r e j n á    v y h l á š k a

Stavebník Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava  požiadal dňa 28.06.2017 o vydanie stavebného povolenia na stavbu:   

„ NA  Výčapy – Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK “.

Obec Výčapy – Opatovce, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 stavebného zákona, prejednal v stavebnom konaní žiadosť s dotknutými orgánmi štátnej správy ako aj so známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona takto rozhodol:  

                            stavba: „ NA  Výčapy – Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK “

v rozsahu:
stavebné objekty:
SO 01 – transformovňa -  o pôdorysnom rozmere 3,2 x 2,7 m
SO 02 – vn  kábel -22 kV – vedený káblom 3 x 22- NA2XS2Y 1 x95 mm2  o dĺžke 350,0 m, trasa od exist. stĺpa po navrhovanú TS
SO 03 – 1 kV káblové rozvody - vedené káblom NAYY – J 4x 150 mm2 o dĺžke 445,0 m,

prevádzkové  súbory:
PS 01.1 – transformovňa – technologická časť

na pozemkoch parc.č.:  líniová stavba katastrálne územie: Výčapy – Opatovce.

- charakter stavby: stavba trvalá
- stavebno - technické vyhotovenie: inžinierska stavba
- účel: stavba pre rozvod energií

s termínom začatia: po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia
s termínom dokončenia: do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,

sa podľa § 66 stavebného zákona 

p o v o ľ u j e .


 
 

Oznam pre občanaVytlačiť
 

erb obceOznam pre občana - Magdeléna Šreyerová - do 17. decembra 2018


 
 
webygroup

dnes je: 16.12.2018

meniny má: Albína

ÚvodÚvodná stránka