Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy - Opatovce

Dátum zverejnenia návrhu: 7.2.2019

Schválené: 25.2.2019

Vyhlásené: 5.3.2019

Účinnosť: 20.3.2019

          Obec Výčapy – Opatovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Výčapy – Opatovce č. 1/2019

o určení  výšky dotácie na  mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce.

 

 

PRVÁ   ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

 

Článok 1

Predmet úpravy

 

        Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

 

Článok 2

Príjemca dotácie

 

  Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Výčapy – Opatovce:

 

     Materská škola,  Kultúrna 478/15,  Výčapy – Opatovce 

     Školský klub detí, Školská 185/1, Výčapy – Opatovce  ako súčasť Základnej školy, Školská 185/1,  Výčapy – Opatovce

     Školská jedáleň, Školská 185/1, Výčapy – Opatovce  ako súčasť Základnej školy, Školská  185/1,  Výčapy – Opatovce  

 

DRUHÁ  ČASŤ

Poskytovanie finančných prostriedkov Materskej škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 

Článok 3

Výška a účel poskytovania dotácie

 

1.  Výška  dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov  základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce  je  určená  v  prílohe č. 1  tohto všeobecne záväzného nariadenia.

2.  Ročná  výška  finančných  prostriedkov  pre  materskú  školu,  školský  klub  detí  a  školskú jedáleň  sa určí ako súčin počtu detí vykázaných k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka vo výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 a výšky finančných prostriedkov na mzdy  a prevádzku.

3.  Výška  dotácie  môže  byť počas roka upravovaná a to v závislosti od zmien nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.  o  rozdeľovaní  výnosu   dane  z   príjmov  územnej   samospráve  v znení neskorších predpisov.

4.  Prijímateľ  dotácie  je  oprávnený  použiť  dotáciu  len  na  úhradu  osobných a prevádzkových   výdavkov  materskej  školy  a   školských zariadení a pri jej použití   musí zabezpečiť  hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

 

5.  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, je     prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného     kalendárneho roka.

 

Článok 4

Termín a spôsob poskytovania dotácie

 

Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu.

 

 

Článok 5

Kontrola použitia dotácie

 

1.  Finančnú  kontrolu  na  úseku  hospodárenia  s  finančnými  prostriedkami pridelenými podľa     tohto všeobecne záväzného nariadenia vykoná Obec Výčapy – Opatovce.

 

2.  Prijímateľ dotácie je povinný predložiť ku  kontrole všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

 

 

TRETIA   ČASŤ

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

1.  Návrh  tohto  VZN  bol zverejnený v zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli obce Výčapy-Opatovce a na webovej stránke obce www.vycapy-opatovce.sk  dňa  7. februára 2019.

 

2.  Obecné  zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach sa uznieslo na schválení tohto VZN dňa 25. februára 2019, uznesením číslo 29/2019. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda     účinnosť dňom 20. marca 2019.

 

3.  Nadobudnutím  účinnosti  tohto  VZN  sa  ruší VZN  č. 1/2018  o  určení  výšky dotácie na prevádzku  a mzdy  na  dieťa materskej školy  a  žiaka  školských zariadení na území Obce Výčapy – Opatovce   schválené  dňa  29. januára 2018, uznesením  číslo  392/2018   ako  i  Dodatku č.1.

 

Vo Výčapoch – Opatovciach, dňa 4. marca 2019

 

                                                                            Ing. Jozef Holúbek

                                                                                 starosta obce

webygroup

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka