Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia obce Výčapy - Opatovce

Roky


 

Aktuálny rok 2011

Všeobecne záväzné nariadenie obce Výčapy – Opatovce č. 2/2011 O parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Schválené: 30.11.2011

Vyhlásené: 7.12.2011

Účinnosť: 23.12.2011

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach v  zmysle ustanovení § 6 a 11 ods.4 písm.g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov a zákonom č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia

o parkovaní a odstavení vozidiel
na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách


§ 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje parkovanie a odstavenie vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Výčapy – Opatovce.
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a/ verejným priestranstvom – časť územia obce, ktorá svojim charakterom je určená na všeobecné užívanie alebo inak slúži všeobecnej potrebe – cesty, miestne komunikácie, chodníky, námestia, parkoviská, plochy parkov, spevnené plochy, verejná zeleň, ktoré nie sú vo vlastníctve fyzickej osoby a právnickej osoby a ku ktorým nemajú tieto osoby právo hospodárenia,
b/ miestnou komunikáciou – všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií,
c/ parkovanie – státie, umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie /napr. počas doby nákupu, návštevy, zamestnania, naloženia alebo vyloženia nákupu/. Parkovanie v závislosti na dĺžke jeho trvania môže byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania) alebo dlhodobé (nad dve hodiny trvania); osobitným prípadom dlhodobého parkovania je odstavenie vozidla,
d/ odstavenie  – umiestnenie vozidla mimo jazdné pruhy komunikácie počas doby, keď sa nepoužíva (spravidla odstavenie vozidla v mieste bydliska),
e/ zastavenie – uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu,
f/ státie – uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie ako je čas dovolený na zastavenie,
g/ vozidlo – dopravný prostriedok pohybujúci sa na kolesách alebo pásoch po súši (motorové vozidlo a prípojné vozidlo k nemu, nemotorové vozidlo)
h/ držiteľom vozidla – osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla
i/ zvláštnym motorovým vozidlom – motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke. Ide najmä o poľnohospodársky a lesný traktor, samohybný poľnohospodársky a lesný stroj, stavebný stroj,
j/ starým vozidlom – vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené, alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia, alebo zachovania estetického vzhľadu obce, či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

§ 2
Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

1. Parkovanie a státie na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci je povolené, ak to nevylučujú ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo iné ustanovenia tohto VZN.
2. Na verejnej zeleni, chodníkoch a nespevnených plochách, ktoré nie sú na tento účel určené je státie a odstavenie všetkých druhov vozidiel  z a k á z a n é.
3. Na parkovanie osobných motorových vozidiel slúžia v obci tieto druhy parkovacích a odstavných plôch:
a/ parkovacie plochy bez vyznačenia parkovacích miest - pred Kultúrnym domom, Obecným úradom, pred budovou PPD a voľná plocha pri budove šrotovníka,
b/ parkoviská zriadené pri budove pošty, Základnej škole,
c/ parkovacie miesta na vlastnom alebo prenajatom pozemku, ak to nevylučuje ustanovenie osobitného predpisu.
4. Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku, kde by motocykel, motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov, to neplatí, ak ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov.

§ 3
Parkovanie motorových vozidiel

1. Na území obce Výčapy – Opatovce je zakázané dlhodobé neprerušované parkovanie (nad 24 hodín) na verejnom priestranstve všetkým druhov motorových vozidiel do 3,5 tony vrátane osobných vozidiel. Dlhodobé neprerušované parkovanie môže obce povoliť v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti držiteľa vozidla podľa osobitného predpisu (VZN o miestnych daniach a poplatkoch).
2. Na území obce Výčapy – Opatovce je odstavenie a dlhodobé parkovanie na verejnom priestranstve zakázané všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, nákladným motorovým vozidlám, autobusom, prívesom, návesom, obytným vozidlám a dodávkovým vozidlám prevyšujúcim hmotnosť 3,5 tony. Povolené je iba zastavenie nákladných vozidiel zabezpečujúcich zásobovanie na čas nevyhnutne potrebný k zloženiu a naloženiu tovaru a vozidiel stavebnej výroby na čas zodpovedajúci pracovnej dobe.
3. Všetci držitelia a prevádzkovatelia nákladných motorových vozidiel, špeciálnych vozidiel, mechanizmov a autobusov sú povinní zabezpečiť si parkovanie a odstavenie svojich vozidiel na vlastných alebo na tento účel zriadených alebo prenajatých priestoroch.
4. Autobusom zabezpečujúcim pravidelnú hromadnú prepravu osôb môže byť odstavenie a dlhodobé parkovanie povolené na osobitne vyhradených priestoroch na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti jeho držiteľa.
5. V obytnej zóne obce je zakázané odstavovať a parkovať samostatne stojace nákladné motorové vozidlá nad 3,5 tony, prípojné vozidlá, prívesy a návesy za nákladné motorové vozidlá, prípojné vozidlá za osobné automobily (obytné a nákladné prívesy) a za jednostopové motorové vozidlá. Zastavenie jazdnej súpravy v obytnej zóne je povolené iba na dobu nevyhnutnú na naloženie a zloženie tovaru.

§ 4
Odstavovanie dočasne vyradených a starých vozidiel na verejnom priestranstve

1. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takéhoto vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak tak neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.
2. Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste, vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je :
a/ ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané,
b/ bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.
3. Staré vozidlo odstavené na verejnom priestranstve sa považuje za odpad a obec s ním naloží podľa ustanovení zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
4. Obec Výčapy – Opatovce je vlastníkom miestnych komunikácií v zmysle § 3d ods.3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.

§ 5
Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov pre vozidlá na verejných priestranstvách

Umiestňovanie prenosných garáží a prístreškov na verejnom priestranstve a ohradzovanie častí verejného priestranstva alebo parkovacích miest je zakázané.

§ 6
Podmienky prevádzky vozidiel

1. Okrem zákazov podľa platnej právnej úpravy o technickom stave vozidla je na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách zakázané:
a/ jazdiť nadmerne znečisteným vozidlom alebo s vozidlom prepravujúcim náklad, ktorý znečisťuje miestnu komunikáciu,
b/ prepravovať náklad nedostatočne zabezpečený proti rozprašovaniu, odkvapkávaniu alebo inak znečisťujúci miestnu komunikáciu,
c/ státím vozidiel znemožňovať čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, odvoz komunálneho odpadu, znemožňovať bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb,
d/ jazdiť po verejnej zeleni a chodníkoch, zastaviť a stáť na nich,
e/ vykonávať údržbu a opravu motorových vozidiel, vrátane výmeny olejov, a doplňovania pohonných hmôt.
2. Ak vodič zistí závadu na technickom stave vozidla alebo na náklade, pri ktorom dôjde k znečisteniu miestnej komunikácie alebo verejného priestranstva je povinný vzniknuté znečistenie bezodkladne odstrániť.

§ 7
Výnimky a povolenia

1. Dočasnú výnimku z tohto VZN môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa udeliť obec po schválení obecným zastupiteľstvom.
2. Toto nariadenie sa nevzťahuje počas výkonu služby na vozidlá:
• Hasičského a záchranného zboru, 
• Rýchlej lekárskej pohotovostnej služby,
• policajného zboru SR
• Integrovaného záchranného systému.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré sú v činnosti pri údržbe, opravách a haváriách pozemných komunikácií, inžinierskych sietí a objektov.

§ 8
Sankcie

1. Poručenie tohto nariadenia sa posudzuje ako priestupok podľa § 48 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie povinnosti uložených týmto VZN môže obec podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 33.- EUR. 
    
§ 9
Kontrolná činnosť

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva:
a/ policajný zbor Slovenskej republiky
b/ starosta obce
c/ poslanci obecného zastupiteľstva
d/ poverený zamestnanec obce

§ 10
Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo vo Výčapoch – Opatovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 30. 11. 2011 uznesením č. 164/2011 a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Výčapy - Opatovce.

 

Ing. Jozef Holúbek
starosta obce

webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka